RETNINGSLINJER FOR VELFERDSKOMITEENS VIRKSOMHET

Velferdskomiteen består av 4 medlemmer og som velges for 2 år av Generalforsamlingen, slik

at halvparten er på valg hvert år.

Komiteens hovedoppgaver er følgende:

1. Arrangere sosiale aktiviteter og arrangementer for store og små, for eksempel

idrettsarrangement, juletrefest/tenning av juletre i feltet, sommerfest.

Velferdskomiteen er ansvarlig for bevertning på Generalforsamlingen og på dugnadene.

2. Vurdere hensiktsmessig bruk av fellesarealer, herunder også lekeplasser. Vurdere og foreslå

for styret utbedringer, endringer og nye tiltak.

3. Trekke inn øvrige beboere til å delta i gjennomføringen av aktiviteter i den utstrekning dette

er nødvendig

4. Velferdskomiteen skal/kan arbeide fritt og selvstendig og selv fremme forslag til tiltak,

inkludert økonomiske overslag for disse.

5. Velferdekomiteens leder har innkjøpsmyndighet etter anvisning fra styret. Velferdskomiteen

arbeider innenfor de økonomiske rammer som vedtas som en del av huseierlagets budsjett.

Ved behov kan komiteen søke styret om å gå ut over gitte rammer.

.7. Orientere styret i nødvendig utstrekning om sine aktiviteter og gjennom bidrag til styrets

beretning.

8. Velferdskomiteen honoreres ut i fra vedtak på generalforsamlingen.

Vedtatt av  generalforsamlingen 2014