Vedtekter for Ekromskogen Huseierlag SA
 
§ 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.
Huseierlaget er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Ekromskogen Huseierlag SA. Foretaket har forretningskontor i Lillehammer kommune. 
 
§ 2 Formål
Samvirkeforetakets formål er å ivareta medlemmenes fellesinteresser i forbindelse med de hus medlemmene har ervervet på parseller av Ekromskogen gnr. 41, bnr. 329 i Lillehammer.
 
§ 3 Andelsinnskudd
Alle huseierne på lagets område har plikt til å være medlemmer av samvirkeforetaket. Huset og medlemskapet i samvirket kan ikke skilles. Hvert medlem skal gjøre et andelsinnskudd på kr 300,-. Andelen gir ikke utbytte.
 
Til hver andel er knyttet en garasjeplass i lagets garasjeanlegg.
 
§ 4 Medlemskap
Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent, men hvert medlem har uoppsigelig plikt til å gjøre de innbetalinger til laget som følger av dets vedtekter og beslutninger, således innbetalinger til dekning av utgifter til drift, reparasjon og vedlikehold m.m. av lagets eiendeler og i det hele til lagets virksomhet.
 
Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.
 
Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-postadressen eller på den måten styret har fastsatt til dette formålet.
 
§ 5 Årsoverskuddet
Årsmøtet fatter beslutning om bruk av årsoverskuddet etter forslag fra styret. Årsmøtet kan ikke vedta et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv avgjøre hvordan årsoverskuddet skal benyttes innenfor de rammene som fremgår i avsnittet nedenfor.
 • Avsette til fremtidig vedlikehold eller påkostning av fellesgarasjer
 • Avsette til fremtidig vedlikehold eller påkostning av veier
 • Avsette til fremtidig vedlikehold eller påkostning av øvrige fellesområder
 • Overføring til annen egenkapital
§ 6 Styret
Styret velges av årsmøtet og består av 6 medlemmer. Det kan kun bestå av andelshavere eller en myndig person fra deres husstand. Styret konstituerer seg selv. Funksjonstiden for styret er 2 år, således at det hvert år er valg på halve styret. Det velges videre hvert år 1 varamedlem for 2 år av gangen slik at det til enhver tid er 2 varamedlemmer i styret.
 
Samvirkeforetaket skal ikke ha daglig leder.
 
Lagets firma tegnes av styreleder og 1 styremedlem i fellesskap.
 
§ 7 Styret oppgaver
Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. 
 
Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.
 
Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Over styrets forhandlinger føres protokoll. Styret kan ansette forretningsfører og sørger for forsvarlig regnskapsførsel. Årsmøtet velger en myndig person eller et firma, til å revidere regnskapet. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
 
Styret oppnevner ved behov utvalg til å ivareta nødvendige oppgaver i laget. Mandat og retningslinjer for utvalget/utvalgene utarbeides av styret. Utvalget/utvalgene rapporterer til styret.
 
Styret utarbeider ordensregler. Ordensreglene må godkjennes av årsmøtet.
 
§ 8 Årsmøte
Årsmøtet er foretakets øverste organ. 
 
Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år.
 
Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
 
Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. 
 
§ 9 Innkalling til årsmøte
Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 2 ukers varsel.
 
Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.
 
Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.
 
§ 10 Saker som skal behandles på årsmøtet
Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.
 
Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har. 
 
Årsmøtet behandler:
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Budsjett 
 • Fastsettelse av styregodtgjørelse 
 • Valg av revisor
 • Eventuelle andre i innkallelsen nevnte saker
 • Valg av styre
§ 11 Stemmeregler for årsmøtet 
Hvert medlem har èn stemme på årsmøtet, med mindre noe annet her er bestemt. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn fire medlemmer. Fullmektigen må legge frem skriftlig og datert fullmakt.
 
En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 
 
Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. 
 
§ 12 Informasjonsplikt overfor kjøper
Ved salg av bolig/ leilighet skal kjøper informeres om kjøpers plikter som medlem av huseierlaget og dokumentet «Vedtekter for Ekromskogen Huseierlag SA» skal overleveres kjøper ved salg.
 
§ 13 Vedtektsendring
Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav.
 
§ 14 Oppløsning og avvikling
Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med 2/3 flertall av huseierlagets medlemmer. Lagets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.
 
§ 15 Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)
Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 14. desember 2007 nr. 114.
 
 
Lillehammer 26. februar 2018.