Vedtekter for Ekromskogen Huseierlag SA

Paragraf 1
Ekromskogen huseierlag SA, Lillehammer er et andelslag med 129 andelshavere med begrenset ansvar. Medlemmene har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser overfor tredjemann og hefter derfor laget bare med sin andel og sitt hus. Hvert medlem kan bare tegne seg for en andel pålydende kr 300. Borettslag og eventuelle boligstiftelser skal ha andeler tilsvarende antall boligenheter i Ekromskogen. Andelene gir ikke utbytte.

Paragraf 2
Andelslagets formål er å ivareta medlemmenes fellesinteresser i forbindelse med de hus medlemmene har ervervet på parseller av Ekromskogen gnr. 41, bnr. 329 i Lillehammer.

Paragraf 3
Hvert medlem er eier av sitt hus. Alle huseiere på lagets område har plikt til å være medlem av laget. Hvert medlem har uoppsigelig plikt til å gjøre de innbetalinger til laget som følger av dets vedtekter og beslutninger, således innbetalinger til dekning av renter og avdrag på lagets lån, utgifter til drift, reparasjoner og vedlikehold m.m. av lagets eiendeler og i det hele til lagets drift. Huset og andelen i laget kan ikke skilles. Til hver andel er knyttet en garasjeplass i lagets garasjeanlegg. For garasjen svares leie etter vedtak i generalforsamlingen.

Paragraf 4
Styret velges av generalforsamlingen og består av leder og 5 medlemmer. Det kan kun bestå av andelshavere eller medlemmer av deres husstand over 18 år, og styremedlemmer i borettslag eller boligstiftelse. Generalforsamlingen velger ved særskilt valg leder for ett år av gangen. Styret velger innen sin midte nestleder. Funksjonstiden for styremedlemmene (Bortsett fra leder) er to år slik at halve styret er på valg hvert år.. Det velges videre hver år 1 varamedlem for 2 år av gangen slik at det til enhver tid er 2 varamedlemmer i Styret.

Paragraf 5
Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er tilstede. Lagets firma tegnes av 3 styremedlemmer i fellesskap. Over styrets forhandlinger føres protokoll. Styret kan ansette forretningsfører og sørger for forsvarlig regnskapsførsel. Regnskapet revideres av statsautorisert eller registrert revisor som velges av generalforsamlingen.

Paragraf 6
Styret utarbeider ordensregler for laget. Ordensreglene må godkjennes av generalforsamlingen.
Styret oppnevner ved behov utvalg til å ivareta nodvendige oppgaver i laget. Mandat og retningslinjerfor utvalget/utvalgene utarbeides av Styret . Utvalget/utvalgene rapporterer til Styret.

Paragraf 7
Ordinær generalforsamling holdes hver år innen april måneds utgang. Den sammenkalles skriftlig med 14 dagers varsel. Samtidig med innkallingen til ordinær generalforsamling sender styret medlemmene årsberetning med revidert regnskap for det forløpne kalenderår. Generalforsamlingen behandler:

1. Årsberetning 
2. Regnskap 
3. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer 
4. Valg av revisor og fastsettelse av denne godtgjørelse 
5. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte 
6. Eventuelle andre i innkallelsen nevnte saker.

Forslag om saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen fremsettes for Styret innen 1. mars det året saken ønskes behandlet.

Paragraf 8
Ekstraordinær generalforsamling holdes når Styret finner det nødvendig eller minst 1/10 av medlemmene skriftlig krever dette og samtidig oppgir de saker som ønskes behandlet. Bare de saker som er nevnt i innkallingen behandles. Innkallingen skjer i samsvar med paragr. 7

Paragraf 9
På generalforsamlingen har hver andel en stemme. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Fraværende andelshavere kan stemme ved å avgi skriftlig fullmakt på særskilt skjema.

Paragraf 10
Medlemmene har adgang til å bruke lagets friarealer med de begrensninger som følger av ordensreglene.

Paragraf 11
For å endre vedtektene og pkt 1 0 i ordensreglene, "Bruk av motorkjøretøyer på Ekromskogen Huseierlagets veier", kreves at minst tredjeparten av samtlige andeler er tilstede på generalforsamlingen og et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer.