Referat fra styremøte Ekromskogen Huseierlag
 
Dato: torsdag 21.1.21
Tilstede: Knut Bjarne, Kirsti, Jonas, Amund, Anne-Lise, Kirsten (ref.)
 
1/21 Veien mellom Ekromskogen 4 og 5
Følges opp på neste styremøte.
 
2/21 Forretningsfører
Knut Bjarne har innhentet anbud fra noen selskap. Saken følges opp på neste styremøte.
Fremmet forslag om å nedsette en gruppe som kan systematiserer vedtak fra tidlige
årsmøteprotokoller. Dette vil kreve eget datasystem. Fremmes som sak til årsmøte 2021.
 
3/21 Kommunal gangvei
4/21 Kommunal overtagelse av vann og kloakk
Amund skal i møte med advokat ang. begge disse saker. Referat følger.
 
5/21 Årsmøte 2021
Sted: Nordre Ål kirke
Tidspunkt: uke 17
Kirsten bestiller kirken.
Kirsti kontakter valgkomiteen.
Knut Bjarne sender ut info om tidspunkt for årsmøte til alle beboere når dato foreligger.
Årsmøte planlegges videre på neste styremøte. Alle sjekker protokoll fra årsmøtet 2020 vedrørende
saker som overføres til 2021.
Andre saker til årsmøte:
  • Lading av el.biler i garasjen
  • Revidering av ordensregler
  • 4 innmeldte saker fra årsmøte 2020
6/21 Innspill fra beboer
  • Bruk av fotballbane øverst i akebakken
Fotballbanen ligger på kommunal grunn. Styret har startet en prosess rundt oppgradering av banen.
Sak til årsmøte 2021
  • Innstallering av solceller
Ekromskogen er et huseierlag, dette er derfor ingen styresak. Kan meldes som sak til årsmøte 2021.
Knut Bjarne videreformidler dette til gjeldene beboer.
 
7/21 Akebakken
Sikring: satt opp nett og en midlertidig matte. Kommunen setter opp en permanent matte
Lys: Utgifter til lys i akebakken bør deles mellom borettslag. Knut Bjarne sender ut faktura til
borettslagene
 
8/21 Bom øvre del av feltet
Er nå ok
 
9/21 Ødelagte blomsterkasser
I forbindelse med utkjøring av ved ble en av blomsterkassene ødelagt. Ved-kjører blir fakturert for
deler av utgiftene til ny kasse.
Kassene er lagret i felles-bod, styret finner en ny plassering til våren.
 
10/21 Lekkasje i garasjer
Beboere har meldt saken til eget forsikringsselskap. Styret følger opp til saken er avsluttet.
 
11/21 Evt
Foreløpig anbud for oppgradering av fotballbanen: kr. 80 000,-
Hvem får ansvar for videre vedlikehold av banen?
Sak til årsmøte 2021:
  • Ønsker huseierlaget å investere i en oppgradering av fotballbanen
  • Ønsker huseierlaget å betale for videre vedlikehold
Styret søker prosjektmidler til oppgradering av fotballbanen.
 
Neste styremøte: torsdag 18.2 kl. 19 hos Kirsti