Referat fra styremøte i Ekromskogen huseierlag
Dato: 2.11.20 
Tilstede: Kirsti Jacobsen, Jonas Henrik Bondesson, Knut Bjarne Rørvik, Kirsten Kallelid ( ref. )
Meldt avbud: Amund Sveipe Waalen, Inger-Lise Bråten
 
Vannlekkasje
Huseierlaget har dekket alle utgifter vedr. vannlekkasje. Styret ønsker et møte med berørte beboere rundt denne saken.
Kirsti innkaller til møte. Fra styret stiller Kirsti og Amund
 
Oppfølging av saker fra årsmøte
 
El-bil lader
Jonas forbereder en styresak. Evt. trekke inn lokal ekspertise
 
Store lekeplass
Amund tar ansvar for videre utredning. Evt. trekker inn velferdskomiteen eller andre interesserte
 
Gangvei
Knut Bjarne etterspør anbud fra Barlund. Evt samarbeide med velferdskomiteen i forhold til dugnadsinnsats
 
Ordensregler
Settes opp som sak til neste styremøte. Evt. trekke inn lokal kompetanse
 
Tomtegrenser
Forslag om å nedsette gruppe for å se på utbygging i området ble nedstemt på årsmøte. Styret lar derfor denne saken ligge
 
Forretningsfører
Viktig med en avklaring om hvilke oppgaver en forretningsfører kan ta ansvar for. Styret oppfordres til å tenke ut arbeidsoppgaver for en forretningsfører. Jo mer detaljert arbeidsbeskrivelse, jo lettere å innhente prisoverslag over hva denne tjenesten vil koste. 
Et annet tiltak for å lette styrearbeidet er et bedre dokumentasjonssystem- et internkontrollsystem. Knut Bjarne sjekker hva slike system koster.
 
Evt.
Vannlekkasje i garasjer. Knut Bjarne undersøker hva som er gjort tidligere utfra tidligere styrereferat. Jonas var på befaring sammen med garasjeansvarlig 18. oktober. Styret arbeider for at lekkasjen blir utbedret.  Ansvar: Jonas
Styret ser at det er behov for ekstra lager med garasjenøkler
For lang åpningstid på bom i øvre felt. Dette er en reklamasjonssak. Anne-Lise følger opp
 
 
Neste styremøte: tirsdag 1.12 kl. 19 hos Kirsten (42 A)