Møtereferat Styremøte Ekromskogen Huseierlag
Dato: Torsdag 14. februar 2019
Deltakere: Bjørn Lillevold, Kirsti Jacobsen, Knut Bjarne Rørvik, og Øystein Lauen.
Saksliste med konklusjoner:
 
1. Bruk av garasjene.
- Disse brukes av noen få beboere som lagringsplass. Det henstilles igjen til at dette
primært brukes til sitt egentlige formål. Hvis avvik er styret også avhengig av god
kommunikasjon mellom beboere da styret ikke har kapasitet til å følge opp alle
avvik.
- Noen defekte lysrør. Kirsti følger opp dette med elektriker Østbye og kopler på
Jostein Gravdal slik at dette skriftliggjøres som rutine for ettertiden.
 
2. VA saken med kommunen. Bjørn skriver noe om dette i årsberetningen. Vurderer også
om det er mulig å få pris på drenering. Øystein sjekker ut om annen advokat kan bistå
for å få juridisk avklart om kommunen kan overta.
 
3. Kjøring i feltet. Tross i at styret flere ganger gjennom året har forsøkt å kommunisere
at dette ikke er akseptabelt, er dette fortsatt et stort problem. Dette reflekteres også i
skriv fra flere beboere om temaet. Juridisk sett er det vanskeligste strekket den
kommunale G/S vegen. Styret legger derfor frem et notat om status og mulige tiltak på
neste årsmøte. Herunder mulige fysiske tiltak.
 
4. Spørsmål om beplanting på fellesarealer som følge av trefellingen i 2018. Styret har av
prinsipielle grunner vanskeligheter for å gå for det. Dette kan skape presedens for
senere trefelling siden majoriteten av dette skjer på fellesarealer. Saken bli også tema
på årsmøtet og bør uansett inngå i en felles strategi om beplanting i hele feltet.
 
5. Generalforsamlingen blir 19. mars klokken 18.00 på Ekrom skole. Det er avtalt
styremøte 25.2. (hos Andrew) og 12.3 (hos Kirsti) som forberedelse til denne.
- Bjørn avklarer om foregående års ordstyrer fortsatt kan ta denne jobben
- Ingrid avklarer (med velferdskomiteen) referent for møtet
- Øystein avklarer at vi får ha møtet på Ekrom skole
 
Referent: Øystein