Møtereferat Styremøte Ekromskogen Huseierlag

Dato: Tirsdag 1. november 2018  

Deltakere: Kirsti Jacobsen, Bjørn Lillevold, Knut Bjarne Rørvik og Øystein Lauen,

Forfall: Andrew Sands og Halvard Fredheim,

Saksliste med konklusjoner:

  1. VA saken med kommunen. Info fra Bjørn. Enighet om at det faglige grunnlaget nå er tilstrekkelig for å få vurdert om det er juridisk hjemmel/mulig å få med kommunen på overføring. Øystein sjekker med Huseiernes Landsforbund. Bjørn tar saken videre etter dette.
  2. Trefelling. Reaksjoner på at deler av trefellingen har gått fort med for lite involvering. Styret legger til grunn at all trefelling denne høsten er foretatt på fellesarealer, men det tas kontakt med berørte for å få innspill til mulige tiltak. Kirsti følger opp.
  3. Oppnevning i rep. fra styret til gruppa som jobber med aktivitetspark. Bjørn snakker med Per Ø.   
  4. Epost-liste for alle beboere/oppdatere beboerlista på hjemmesiden. Knut Bjarne ser på mulighetene for oppdatering.
  5. Videre bruk av restavfallscontainere. Pga dårlig informasjon ble ordningen med å ta bort ordningen med restavfall ikke effektuert. Vurderes nærmere på kommende generalforsamling.
  6. Statusprosjekt oppussing garasjeinngangsparti. Tas på generalforsamling. Vurdere omprioritering av midler til ytterligere tiltak på internveiene i feltet.

Referent: Øystein