Møtereferat Styremøte Ekromskogen Huseierlag

Dato: Tirsdag 23. august

Deltakere: Bjørn Lillevold, Øystein Lauen, Knut Bjarne Rørvik

Forfall: Kirsti Jacobsen, Halvard Fredheim og Andrew Sands

Saksliste med konklusjoner:

1. Status dugnad. Tas etter treffeling. Se punkt 5. Andrew setter opp en liste med oppgaver. Dugnad avholdes torsdag 11. oktober

2. Status veie, rør og drenering.

- Bjørn har vært i møte med kommunen, og merket alle kommer. Kommunen har tatt bilder av alle. Det ble oppdaget en lekkasje ved hus 33 og 34. Styret varsler beboerne slik at de kan ta tak i dette. Nytt møte med kommunen onsdag 29.

- Øystein har vært i kontakt med Eidsiva vedrørende bredbåndstilknytning som ikke er ferdig. Har bedt om en felles befaring. Kl 17:00 på tirsdag 28/8. Det er laget to stikkrenner tvers over veien utenfor nr 47 som er til fare for alminnelig ferdsel. Dette må utbedres.

3. Status aktivitetsområde sør. Øystein var i kontakt med Per Sørensen før ferien og følger opp før neste møte.

4. Parkering. Konklusjon om at det er vanskelig og ikke ønskelig da dette berører nåværende G/S løsning. Kommunen har også vært negativ i dette spørsmålet tidligere.

5. Treffelling. Øystein og Bjørn går på befaring etter høstferien sammen Arnfin Stubrud. Øystein sender ut e-post til beboerne i forkant.

6. Utvidet årshjul. Tas opp på neste møte når styret er fulltallig.

7. Status nettsiden. OK nå. Har fått registrert dette på Ekromskogen.no.

8 Stien ned fra hus 4. Øystein sjekker med fagpersoner mulige løsninger.

9. Eventuelt.

- Det kjøres for mye og for fort i feltet. Kommunen må låse porten i sør, for å unngå gjennomkjøring. Styret undersøker mulighet for å anlegge fartsdumper på øverste vei og mer skilting. Halvport i veien ved store lekeplass vurderes.

- Øystein har meldt til Eidsiva vedrørende manglende belysning i nedre felt.

Referent: Knut Bjarne