Møtereferat Styremøte Ekromskogen Huseierlag
Dato: Tirsdag 26. juni
Deltakere:
Kirsti Jacobsen, Andrew Sands, Bjørn Lillevold og Øystein Lauen,
Forfall: Knut Bjarne Rørvik og Halvard Fredheim
 
Saksliste med konklusjoner:
1. Status dugnad. Stort sett ajour. Øvrige ting tas på dugnad nr 2 etter ferien.
 
2. Status veie, rør og drenering.
- Bjørn i kontakt med kommunen vedr. rør og drenering. Møte om dette neste uke. Følges
opp. Øystein informeres ved behov.
- Eidsiva. Fortsatt ikke helt ajour i forhold til kabler som ikke er ryddet opp. Øystein
kontakter Trine for å rette henvendelser om dette til kontaktperson i Eidsiva.
3. Plenklipping. Øystein prater med Knut Bjarne for videreføring av tidligere praksis.
 
4. Status aktivitetsområde sør. Øystein i kontakt med kommunen vedr bistand i prosessen.
Bengt/folkehelsekoordinator positiv til å bidra. Øystein sjekker status med prosjektgruppa (Per
Sørensen.
5. Parkering. Konklusjon om at det er vanskelig og ikke ønskelig da dette berører nåværende G/S
løsning. Kommunen har også vært negativ i dette spørsmålet tidligere.
 
6. Bruk av vann og strøm fra garasje, jf mail fra beboer. Ok å bruke vann fra garasje innenfor
rimelighetens grenser. Ikke ok å disponere strøm fra garasje pga begrenset kapasitet.
7. Utvidet årshjul. Tas opp på neste møte når styret er fulltallig.
8. Status nettsiden. OK nå. Har fått registrert dette på Ekromskogen.no. Følger opp med sikte på
fullstendig «overtakelse».
 
9. Eventuelt.
- Trefelling. Fremdriftsplan/aktivitetsplan landes på neste styremøte.
- Stien ned fra hus nr 4 til parkeringsplass/postkasser. Farlig veg spesielt om vinteren. Øystein sjekker
forslag til tiltak til neste møte/høsten da dette er komplisert.
 
Referent: Øystein Lauen