Møtereferat Styremøte Ekromskogen Huseierlag

Dato: 09. oktober 2017

Deltakere: Knut Bjarne, Kirsti, Andrew, Halvard. Sam Hughes og Hillevi Høyer-Andreassen i 14 A deltok under sak 3. Janeke Meyer Utne deltok under sak 4

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og valg av referent

                  Innkalling godkjent, Halvard er referent

                  x

2. Godkjenning av referat 12. september

Ingen innsigelser, referat godkjent

 

3. Trefelling ved nr. 14 A

To bjørker på eiendommen ved 14 A var merket for fjerning under høstdugnad 2017. Eiere i      14 A informerte styret om historien omkring trefelling rundt 14 A. Eiere i 14 A har gjort oppmåling av tomtegrenser som viser at trærne står på 14 A sin eiendom.  

Styret og eiere av 14 A ble enige om at trærne blir stående. Det er ikke styret sin intensjon å overstyre noen av beboere i huseierlaget. Eiere i 14 A vil komme med et forslag til retningslinjer rundt trefelling og forvaltning av fellesområder i Ekromskogen.

                                   

4. Prosjekt fotballbane v/Janeke

Janeke informerte om prosjektet og fremgangen i det. For videre fremdrift i prosjektet må det inngås en avtale mellom kommunen og huseierlaget om bruksrett av området. Denne må være i orden for å kunne søke etter midler til prosjektet.

Styret stilte spørsmål til foreslått avtale mellom Ekromskogen huseierlag og Lillehammer kommune om disponering av området:

1.     Det ble stilt spørsmål omkring punkt 4. huseierlagets ansvar for sikkerhet. Hvilke krav stiller kommunen til forsikring?

2.     Det ble stilt spørsmål omkring punkt 8. om oppsigelse av avtalen fra kommunen. Hva vil det koste Huseierlaget å sette området tilbake til opprinnelig stand?

3.     Det ble stilt spørsmål om omfanget av ansvaret til Ekromskogen Huseierlag på kommunal eiendom (punkt 4, 5 og 6). Hva er tilstrekkelig vedlikehold? Er det leverandørens standard?

 

4.Dugnad v/Andrew

Innkalling med dugnadsoppgaver blir sendt ut på e-post i dag. Innkalling med dugnadsoppgaver blir hengt opp på alle informasjonstavler. Dugnaden starter kl. 1700 onsdag og torsdag.

6. Hjemmeside v/Halvard

Det har vært problematisk med hjemmesiden til huseierlaget. I dag er det en løsning hvor huseierlaget selv ikke kan redigere hjemmesidene. Det vurderes å opprette ny hjemmeside som huseierlaget selv kan redigere. Halvard tar kontakt med Bente Langvik Olsen om muligheter for å opprette ny hjemmeside. 

 

7. Stoppekraner

                  Trine deltar ikke på dette styremøtet. Saken utsettes til neste styremøte.

 

8. Eventuelt

Trefelling på fellesområde ved nr. 10

Alle beboere unntatt en ønsker å fjerne et tre. Den ene beboeren har godtatt å fjerne treet hvis styret setter av en betydelig sum til en nytt tre med en viss størrelse. Styret har i kjølvannet av de siste års dugnad- og trefellingsarbeid sett et behov for å utarbeide rutiner av forvalting av trær i huseierlaget. Styre vil avvente å ta en beslutning til en praksis av forvaltning er godkjent og etablert av generalforsamling.                  

 

Bilkjøring innenfor bommer

Det har blitt observert mye kjøring innenfor bommer hvor farten er høy i sommer. Anleggstrafikk, matleveranse og private biler har høy fart. Innenfor bommene skal barn få leke fritt uten å være redd for påkjørsel.

Alle Beboere oppfordres å ta direkte kontakt med sjåfør når farten er høy. Informer kjørende om barn som leker.

Styret skal undersøke hva som finnes av skilter som kan settes opp for å senke farten.

Det vurderes også om matleveranse med bil ikke skal forekomme innenfor bommene.

 

Neste styremøte blir mandag 20. november kl.