Utskrift

EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE 6/2015

 

Tilstede:

Eystein Husby, Bodil Ulimoen, Wenche Kristiansen, Bente Langvik Olsen, Sigve Røhne, Torbiørn Øien, Jan Ove Bakkom.

Forfall:

Ingen

Dato:

14. oktober 2015

Møte nr:

6 i styreperiode 2015/16

Sted:

Hos Bodil

Referent:

Bente

Sendes:

Styrets medlemmer og varamedlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører, web-redaktør.

 

 

SAK NR

SAK

TIDSPLAN/ANSVAR

SAK 1

Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte med oppfølging av sakene

Godkjent.

 

 

SAK 2

Hvordan gikk dugnaden?

Alle oppgavene på arbeidslisten ble gjennomført:

·      Kvist langs stien ble ryddet første dugnadsdagen.

·      Fallunderlag store lekeapparatet ble lagt i løpet av dugnaden, med hjelp av en ekstra kveld.

·      Alt arbeidet som skulle utføres på store lekeplass i hht sikkerhetsrapporten fra kommunen, er nå utført.

·      Trapp ved hus 10 ble utbedret.

·      Det ble fylt grus i hull i veiene i feltet

·      Generell rydding og raking ble gjennomført

 

Oppgaver som gjenstår:

Trefelling på vestsiden av stien overfor hus 12 og 13. Gjennomføres i løpet av høsten.

Såing av gress rundt molokkene nord og nederst i feltet gjenstår. Dette organiserer styret til våren, så snart som mulig.

Det er flere store trær som bør tas neste vår.

Annet:
Det var god oppslutning om dugnaden og det ble lite å gjøre dag 2. Til høstdugnad neste år kan det være lurt med en lengre oppgaveliste.

 

 

SAK 3

Utbedring av veier/grøfter

a)    Generelt

Firma vi har hatt kontakt med har ikke innfridd så langt. Alternativer drøftes. Jan Ove følger opp saken videre.

 

b)    Ved hus nr 33.
Anleggservice har vært på befaring og de gjenomfører jobben i løpet av kort tid.

 

 

 

 

Jan Ove

SAK 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garasjene

a)    Opplegg for lading av el-biler.

Litt forsinket – to onsdager gjenstår. Sigve følger opp arbeidet med befaring.

Så snart arbeidet er utført sendes detet informasjonsskriv til alle beboere om hvordan man går fram for å sette opp personlig ladestasjon.

 

Garasjene er huseierlagets eiendom og styret bør håndtere bestillingene på ladestasjoner med tanke på garantiansvar og forsikring. Sigve undersøker med firmaet som har gjort jobben.

 

 

b)    Overføring av garasjeansvar.

Torbjørn overtar rollen som garasjeansvarlig i styret når Sigve går ut.

Sigve skriver et notat med oversikt over oppgaver som orientering til Torbjørn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAK 5

Fargeutvalget

Eystein har vært i kontakt med kommunen. Det er  generelle lov-bestemmelser som gjelder også for huseierne i Ekromskogen Huseierlag. «Hus kan ikke ha skjemmende farger i forhold til nærliggende bebyggelse». Huseierlaget kan ikke ha egne regler på dette, vi har ingen sanksjonsmuligheter hvis noen velger å gå imot reglene, så lenge de godkjennes av kommunen.

 

Fargeutvalget vil ut fra dette oppdatere informasjon til nettsidene.

 

 

 

Eystein

SAK 6

Hvordan øke parkerings-kapasitet?

En grunnleggende forutsetning er at alle beboere utnytter garasjeplassene maksimalt. I motsatt fall dannes det et feilaktig inntrykk av for liten p-kapasitet.

 

I øvre del av feltet, ved rundkjøringen, ser det ut til å være mangel på parkeringsplasser.

Styreleder kontakter rette vedkommende i Lillehammer kommune for å drøfte muligheter for utvidelse av fellesareale med tanke på eventuell økning av p-muligheter.

 

I styrets drøfting påpekes det at det i utgangspunktet forventes at beboere forholder seg til de muligheter og begrensninger som ligger i boformen og arealene som er til disposisjon.

 

 

 

 

 

 

Bodil

SAK 7

Fotballbanen sørøst for feltet

a)    Status

Kommunen har ikke midler til å videreutvikle området. Det er gitt tillatelse fra Lillehammer kommune, Park og idrett v/Kari Nesdal til å utbedre området til beste for barn og ungdom, med tanke på fysisk aktivitet.

Vi har fått henvendelse fra beboere i Teigvegen som også kan være interessert i å bidra. Jan Ove kontakter vedkommende.

 

Det finnes flere muligheter for å søke eksterne midler til slike tiltak.

 

Styret tar initiativ til en idekveld hvor ungene/ungdommene i feltet får komme med sine ønsker til hvordan vi kan utvikle uteområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ove

 

 

 

 

 

 

 

Bente

SAK 8

Økonomi

a)    Status

Utgifter til utbedring av lekeplass samt ferdigstilling av planlagte tiltak har blitt større enn forutsatt. Selv om kostnad knyttet til opplegg for el-biler i fellesgarasjene er blitt mindre enn budsjettert, ser det nå ut til at utgiftene alt i alt vil overskride det budsjetterte.

 

Huseierlaget har imidlertid en solid egenkapital  og styret er ikke bekymret for økonomien.

Utskrift av hovedbok er tilsendt fra regnskapsfører slik at detaljene i regnskapet kan studeres.

 

b)    Refusjon av utgifter for dugnadsarbeidere

Direkte utlegg refunderes.

Vanlig praksis er å gi en ekstra honnør til beboere som gjør en ekstra innsats for fellesskapet, etter forespørsel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAK 9

Eventuelt

 

Ingen saker.

 

 

Treff: 1346