Utskrift

Ordensregler for 
Ekromskogen Huseierlag

1.0 Bruk av motorkjøretøyer på A/L Ekromskogen Huseierlags veier.

Av hensyn til ønske om å få til et bilfritt miljø, skal motorkjøretøyer parkeres i garasjene eller på parkeringsplassene i utkanten av området.
Kjøring i området er kun tillatt i forbindelse med høyst nødvendig lastinglavlasting, flytting, sykekjøring, bevegelseshemmede, frakt i forbindelse med utbedrings? eller vedlikeholdsarbeider o.l. Forøvrig gjelder generelt unntak for kommunale biler, renovasjons? og søppelbiler, samt for snøbrøytebiler. Leder av A/L Ekromskogen Huseierlag kan i spesielle enkelttilfeller gi dispensasjon. Huseierlaget v/ leder har en nøkkel til kjøresperren til bruk ved absolutt nødvendig transport.

2.0 Bruk av fellesareal

Medlemmene av A/L Ekromskogen Huseierlag har bruksrett til veier, lekeplasser og andre fellesområder. Hva som er regulert til fellesareal fremgår av vedlagte situasjonsplan. Fellesarealene har forskjellige funksjoner og skal bl.a. gi plass for gangstier/lekearealer og ledningstraseer.

Fellesarealet skal dekke følgende formål:

Det er andelshaveme som har ansvaret for å holde fellesområdéne velstelte og i orden. Styret kan imidlertid ansette/engasjere personer eller firma til å i vareta noe av fellesoppgavene så som gressklipping, snømåking, strøing o.l. Andelshaverne oppfordres til å delta på annonserte dugnader.

Hverken Huseierlagets styre eller en generalforsamling kan vedta at ett eller flere medlemmer skal få kjøpe, eller få en eksklusiv rett til en del av fellesarealet. Bruksendring fra fellesarealet til tomteareal forutsetter samtykke fra samtlige medlemmer.

3.0 Containerordning

Som en service til beboerne utplasseres søppelcontainere. Ved henvendelse til styret kan man få oppgitt når og hvor containerne er plassert. Containerne skal fortrinnsvis brukes til 
hageavfall, spesielt høst og var. Større gjenstander som feks. møbler og søppel etter kjellerydding må beboerne selv frakte vekk til kommunal avfallsplass. Det henstilles til brukerne om å ikke kaste søppel utenfor containeren når denne er full. Papircontainere er plassert på sentrale steder i feltet. Disse tømmes jevnlig av GLØR.

4.0 Utvendig forandring av boligen

Styret skal ha nabovarsel i forbindelse med farveendring og melding eller søknad til bygningsrådet ved all utvendig forandring på boligen.

5.0 Ved flytting

Den eller de beboere som skal selge eller leie ut sin bolig skal underrette styret om ny eiers/leietakers navn. Styret skal informere de som flytter inn at Ekromskogen er et bilfritt område.

6.0. Bilvaskeplass

Det er bilvaskeplass foran garasjen i hus nr. 4 og nr. 10.

Treff: 6948