Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag.

Onsdag 20. april 2016 kl 19.00 på Ekrom skole.

 

DAGSORDEN

Del1: Åpningogkonstituering

Sak 1/16 Godkjenning av innkalling Sak 2/16 Godkjenning av dagsorden Sak 3/16 Valg av ordstyrer
Sak 4/16 Valg av referent

Del2: Beretninger,regnskapogorienteringerforperioden2015/2016

Sak 5/16 Styrets beretning for 2015/2016
Sak 6/16 Velferdskomiteens beretning for 2015 Sak 7/16 Regnskap 2015

Del3: Planerforkommendeperiode

Sak 8/16 Styrets forslag og innkomne saker
Sak 8.1/16 Utbedring av veier og drenering
Sak 8.2/16 Utbedring av felles utendørs trapper i feltet
Sak 8.3/16 Utbedring av inngangspartiene til garasjene
Sak 8.4/16 Opprettholde/videreføre midler til beplantning ved hus 9
Sak 8.5/16 Forslag til beskjæring av trær/busker og andre tiltak beplantning

Side 1 av 22

Del4: Økonomi

Sak 9/16 Fastsettelse av månedsleie for huseierlagets to garasjeplasser til utleie Sak 10/16 Fastsettelse av godtgjøring til tillitsvalgte og administrasjon
Sak 11/16 Budsjett 2016, herunder fastsettelse av felleskostnader for beboerne

Sak 11.1/16 Fastsettelse av felleskostnader for beboerne Sak 11.2/16 Budsjett 2016

Del5: Valg

Sak 12/16 Valg
12.1/16 Valg av tillitsvalgte – styre og velferdskomite 12.2/16 Valg av tillitsvalgte – valgkomite
12.3/16 Valg av revisor

Styret oppfordrer alle til å møte på generalforsamlingen!

Saker som drøftes og vedtas på generalforsamlingen angår alle medlemmer i huseierlaget. Det er derfor viktig å møte opp, gi sin mening til kjenne og påvirke utviklingen.

Kan du ikke møte selv, kan du gi skriftlig fullmakt til en stedfortreder. Fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen.

Vel møtt!