Plankomiteens innstilling som ble lagt frem for Huseierlagts generalforsamling 2013, hvor den ble enstemmig godkjent.

 

FORSKJØNNELSE AV EKROMSKOGEN – PLANGRUPPENS UTREDNING

 

SAMMENDRAG

Styret i Huseierlaget oppnevnte i møte 10.oktober.2012 en komite som skulle gjennomgå utomhusplanen for fellesarealene, vedtatt av generalforsamlingen i 2008,  og senere vedtak og innspill og foreslå tiltak.

Komiteen har gjennomført befaring av området og registrert 14 områder hvor det trenges små  eller store  tiltak. Tiltakene kan være opprydding  på fellesarealene, vedlikehold langs stier og i trapper, tynning i trebevokste områder, nyplantinger, innstallere selvlukkede grinder,  gjøre et  forsøk med fartsdumper. Komiteen presenterer ikke en ferdig plan, men en delplan. Komiteen vil fortsette sitt arbeid i tråd med styrets vedtak.

Arbeidene utføres som dugnad og ved innkjøp av tjenester.

For de tiltak som er planlagt gjennomført i 2013, har komiteen gjort et overslag over kostnadene og foreslått ei ramme på 300.000kr.

 

BAGRUNN FOR OPPNEVNING AV GRUPPE.

Med bakgrunn i at enkelte av fellesområdene innen og i  ytterkanten av feltet bærer preg av dårlig vedlikehold og at alle tiltak i utomhusplanen, vedtatt på generalforsamlingen i 2008, enda ikke er gjennomført,  oppnevte styret i møte 10. oktober 2012  sak 9, en komite, bestående av Erik Hammer, Karin Honne,  Hillevi  Høyer-Andreassen, Monika Hallstrøm og Håkon Bergseth. Komiteen  ble gitt følgende mandat:

Under sak 9 ble komiteens mandat definert slik:

-          ”Gjennomgå planen fra Feste Lillehammer AS 2007, sammen med de innspill og vedtak som foreligger.

-          Foreslå tiltak og prioritetsrekkefølge som del av en helhetlig plan.

-          Som en del av arbeidet bes gruppen vurdere bruk av fellesareal som privat område.

-          Komiteen gis fullmakt til å trekke inn nødvendige medspillere.”

Under sak 10 ble følgende  punkter lagt til komiteen

-          ”Hageavfall : Etablere oppsamlingsplass for gress og kvister, som fjernes som en del av høstdugnaden?  Ber plankomiteen se på mulig løsninger.

-          Plastavfall. Sjekk med Glør om ordningen blir permanent. I så fall bes Plankomiteen vurdere behov for tiltak.

-          Bruk av tidligere søppelhus nedenfor 18b vurderes av Plankomiteen.”

Arbeidet forutsettes å gå over minst to år for å sikre forankring og tilbakemelding fra generalforsamlingen og innarbeide disse i en helhetlig plan.”

TIDLIGERE VEDTAK

Utgangspunktet for arbeidet i komiteen, skal være utomhusplanen som ble utarbeidet i  2007 og behandlet av  generalforsamlingen i 2008 .  For enkelhets skyld gjengis  hele vedtaket.

” Lekeplasser/møteplasser  

1. Sikkerhetskontroll gjennomføres.

2. Lekeplassene som er foreslått opprettholdt, opprustes så de tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav.

3. Lekeplassene opprustes eventuelt med nytt utstyr.

4. På lekeplassene som er foreslått omgjort til møteplasser fjernes sandkassene og

lekeapparatene flyttes til de lekeplassene som beholdes. Plassene som ikke er utstyrt med benk/bord, utstyres med benk/bord.

5. Store lekeplass opprustes med mer lys.

Renovasjonsordning.

1.Ta i bruk SILO -systemet (nedgravde containere) for alt avfall. Styret har hatt drøfting med GLØR som har gitt tilbud på levering av SILO-systemet. Investering i SILOsystemet for alt avfall med oppsamling på 4 stasjoner vil koste 280.000kr pluss montering (25 – 100.000)kr.

2. Styret finner ikke å kunne installere oppsamlingsstasjonene på de stedene som er

foreslått i planen. Styret ser følgende muligheter for plassering av stasjonene:

1. Ved nord-østre rundkjøring, i området der dagens papircontainer står.

2. Ved sør-østre inngang – sør for hus 42, der containerne settes om sommeren.

3. I forlengelsen av sør-vestre parkeringsplass, vest for hus 4

4. I forlengelsen av parkeringsplassen foran hus 10, på friområdet mellom

parkeringsplassen og Ekromveien.

5. Punktene 1, 2 og 3 ligger på kommunal grunn og tillatelse til å legge punktene slik, må innhentes.

3. Plassene opparbeides og skjermes.

4. Alternativet forutsetter at den enkelte beboer legger avfallet i containerne slik at det til enhver tid er ryddig på oppsamlingsplassene.

5. I tillegg ble styret bedt om å jobbe videre med å finne hensiktsmessige løsninger for håndtering av plastavfall.

Innganger og vegetasjon.

1. Opprustningen av inngangene skal skje etappevis.

2. Postkassene ved hus 49 flyttes til stedet som er foreslått i planen.

3. Grindene skiftes ut med selvlukkende grinder.

4. Det foretas en opprydding/tynning i vegetasjonen og av skogbunnen ved innkjøringene, i ytterkantene av feltet og fellesområdene inne i feltet.

Før oppryddingsarbeidet settes i gang, må det lages en plan i samarbeid med grunneierne som grenser mot Ekromskogen. Deretter kan arbeidet med planlegging av beplantning startes.

5. Beslutning om eventuell innplanting og valg av trær legges frem som egen sak for Generalforsamlingen, men først etter at opprydding i  feltet er gjennomført.

Gangstier.

Veiene og tverraksene gis følgende status og med følgende tiltak:

1. Hovedveiene (kjørbare), de store gangveiene, ingen endring av status.

2. Gangstiene ned til postkassene og garasjene skal være helårsveier.

3. Gangsti opp/ned i feltet mellom hus 4/5 og 18/19 over store lekeplass skal fortsatt være

hovedakse opp/ned i feltet hele året. Minst ett av gelenderne, (gjerdene) sør for hus 18 og

nord for hus 19 må plasseres slik at de fungerer som gelendere. Gangstien tilrettelegges

for  brøyting bort til husa 26 A og 38 A.

4. Gangsti mellom hus 7/8 beholdes som sommervei, vedlikeholdes av Huseierlaget.

5. Gangsti mellom hus 8/9 skal fortsatt være helårsvei.

6. Gangsti til garasje 10 skal fortsatt være helårsvei.

7. Gangsti mellom hus 14/15 beholdes som sommervei. Må opprustes og vedlikeholdes   av

Huseierlaget.

8. Gangsti mellom hus 40/41 beholdes som sommervei.

9. Gangsti mellom hus 46/47 beholdes som sommervei.

10. Gangsti mellom hus 47/48 skal fortsatt være helårsvei.

11. Gangsti mellom hus 48/49 beholdes som sommervei.

12. Gangsti som starter mellom hus 22/23, går over store lekeplass og slutter mellom hus 13/32 beholdes som sommervei. Bør opprustes noe.

13. Det sees bort i fra øvrige tversgående stier som landskapsarkitekten har er tegnet inn.

14. Gelenderne (gjerdene) langs gangveiene må gis regelmessig vedlikehold.

15. Veiene/stiene med status som helårsveier vedlikeholdes av Huseierlaget, dvs. Brøytes og

strøs slik at de er gode og sikre å ferdes på for fotgjengere.

16. Sommerveiene vedlikeholdes av tilstøtende eiendommer om ikke annet er nevnt, uten at

eiendomsgrensene endres. Eventuell opprustning foretas av Huseierlaget.

Stell av fellesarealene.

1. Fordeling av arealer:
Følgende arealer vedlikeholdes av tilstøtende eiendommer uten at eiendomsgrensene endres:

1.1. Areal mellom hus 22/23 til og med til hus 20/26, stien fra store lekeplass og sørover og

området rundt den.

1.2. Areal mellom hus 17/27 og til og med hus 13/32, stien fra store lekeplass og nordover og

området rundt den.

1.3. Nedenfor hus 35

1.44. Mellom hus 46/47.

1.5. Stykke på yttersiden av atkomst til hus 7A.

2. Ordning for stell av fellesarealene (lekeplasser og grøntarealer):

2.11. Fellesarealene kan stelles ved dugnad og/eller ved innleie. Det forutsettes at det

organiseres mer enn 1 dugnadsdag ved hver dugnad slik at flere får anledning til å delta.

2.2. Det innføres betaling (dugnadsavgift) for å ikke delta på dugnaden, eks 100kr/timen, dvs.

300kr for en dugnad. Kan da leies inn hjelp for innkomne midler.

2.3. Snømåking og plenklipping. For snømåking og strøing av gangstiene og klipping av de

store fellesarealene leies det inn hjelp.

Veier.

1. Veiene i feltet asfalteres ikke.

2. Det bør settes inn mer ressurser på vedlikeholdet av veiene.

3. Veiene brøytes og strøes slik at de er gode og sikre å ferdes på også for fotgjengere.

4. Styret bes vurdere etablering av en eller annen form for fartsdumper i feltet.

Rekkefølgen for gjennomføring av i hovedpunktene i de vedtatte tiltak:

1. Lekeplasser/møteplasser

2. Renovasjonsordningen

3. Innganger og vegetasjon

4. Gangstier

5. Stell av fellesarealene

6. Veier”

VEDTATT I 2008, HVA ER UGJORT.

Av tiltakene Generalforsamlingen i  2008 vedtok, gjenstårfortsatt hele eller  deler av følgende tiltak :


1 Lekeplasser:
Pkt. 4 På lekeplassene som er forslått omgjort til møteplasser fjernes sandkassene og

lekeapparatene flyttes til lekeplassene som beholdes. Plassene som ikke er utstyrt med

benk/bord, utstyres med benk/bord.
Pkt. 1 Sikkerhetskontroll er gjennomført, men det må klarlegges hva regelverket sier om

hyppigheten av slik kontroll. 

2 Renovasjonsordning
Ny renovasjonsordning er etablert, men følgende tiltak gjenstår:
3. Plassene opparbeides og skjermes
5. I tillegg ble styret bedt om å jobbe videre med å finne hensiktsmessige løsninger for håndtering av plastavfall.

3 Innganger og vegetasjon
1. Opprustningen av inngangene skal skje etappevis
3. Grindene skiftes ut med selvlukkende porter
4. Det foretas en opprydding/tynning i vegetasjonen og av skogbunnen ved innkjøringene, i

ytterkantene av feltet og fellesområdene inne i feltet.
5. Beslutning om eventuell innplanting og valg av trær legges frem som egen sak for

Generalforsamlingen, men først etter at opprydding i feltet er gjennomført.

Generalforsamlingen fattet senere??? følgende vedtak:
Styret foreslår at oppfølging av landskapsarkitektenes forslag til beplantning skyves ut i tid

og at valg av trær behandles av ei senere generalforsamling.

 

4 Gangstier 
4. Gangsti mellom hus 7/8 beholdes som sommervei, vedlikeholdes av Huseierlaget.
Gangstien  er ikke tilstrekkelig vedlikeholdt til å fylle funksjonen
7. Gangsti mellom hus 14/15 beholdes som sommervei. Må opprustes og vedlikeholdes av

Huseierlaget.  Gangstien er ikke vedlikeholdt i samsvar med vedtaket
12. Gangsti som starter mellom hus 22/23, går over store lekeplass og slutter mellom hus

13/32 beholdes som sommervei. Må opprustes noe.
15. Veiene/stiene med status som helårsveier vedlikeholdes av Huseierlaget, dvs. brøytes og

strøs slik at de er sikre å ferdes på for fotgjengere
16. Sommerveiene vedlikeholdes av tilstøtende eiendommer om ikke annet er nevnt, uten at

eiendomsgrensene endres.

 

5 Stell av fellesarealene
Generalforsamlingens vedtak vedr. ansvar for stell av tilstøtende arealer til eiendommene,

må omformuleres og kommuniseres til huseierne.
2.1 Det forutsettes at det organiseres mer enn 1 dugnadsdag ved hver dugnad slik at flere får

anledning til å delta.
2.2 Dugnadsavgift: Generalforsamlingen har i ettertid gått bort fra vedtaket.

 

6.Veier
3. Veiene brøytes og strøs slik at de er gode og sikre og ferdes på også for fotgjengere.
Savner kontrakt vedr. brøyting/strøing som spesifiseres oppdragets omfang og ansvar.
4. Styret bes vurdere etablering av en eller annen form for fartsdumper i feltet”

ARBEIDET I KOMITEEN.

Komiteen  har så langt holdt 7 arbeidsmøter. Den  har gjennomført  befaring  i  feltet og grenseområdene.  Den har registrert  hvor  det er sterkt ønskelig med tiltak på grøntarealer, veier og stier. Tiltakene kan være  rydding, oppussing, tynning av vekster eller  nyinnplantning. I alt er det registrert 14 områder hvor det må/bør foretas utbedringer.  Oversikten med tiltaksliste lgges ut på Huseierelagets hjemmeside og ved oppslag på tavlene. Komiteen regner seg ikke ferdig med oppdraget

Komiteen ønsker å kunne komme med innspill til:

-          hvordan vi på en enda bedre  og lettere måte kan ivareta områdets eksisterende kvaliteter

-           samt rydde opp i områder som ikke oppleves som attraktive  med sitt arbeid og vil fortsette.

 

Komiteen vil spesielt fremheve følgende punkter fra vedtaket i 2008:

Punktet om gangstier, i vedtaket,  underpunktene 15 og 16:

15. Veiene/stiene med status som helårsveier vedlikeholdes av Huseierlaget, dvs. brøytes og strøs slik at de er sikre å ferdes på for fotgjengere
16. Sommerveiene vedlikeholdes av tilstøtende eiendommer om ikke annet er nevnt, uten at eiendomsgrensene endres.”

og

Punktet om stell av fellesarealene i vedtaket, underpunktene 1.1, 1.2 og 2.1

”Følgende arealer vedlikeholdes av tilstøtende eiendommer uten at eiendomsgrensene endres: 

 1. 1. 1. Areal mellom hus 22/23 til og med til hus 20/26, stien fra store lekeplass og sørover

og området rundt den.

1.2 Areal mellom hus 17/27 og til og med hus 13/32, stien fra store lekeplass og nordover og

området rundt den.

2.1. Det forutsettes at det organiseres mer enn 1 dugnadsdag ved hver dugnad slik at flere får

anledning til å delta.”

Komiteen har ikke rukket å sette opp forslag til hvilke arter planter som skal brukes på det enkelte sted, men har fått utarbeidet et foreløpig notat om skjøtsel og                                 planting /grøntområder.  Notatet legges ut på Huseierlagets hjemmeside og ved oppslag. Ved enhver nyetablert beplanting som gjøres,  bør  en  regne med  en viss skjøtsel  over  en 3-5 års periode.

Hvordan skal så oppgavene/tiltakene løses?

Komiteen ser for seg at svært mange av oppgaver/tiltak kan løses ved ordinær dugnad, andre oppgaver/tiltak kan løses ved kombinasjonen dugnad og/kjøp av tjenester og andre oppgaver/tiltak kan løses kun ved kjøp av tjenester.

 

Komiteen regner med at vedtaket om at det settes opp mer enn 1 dugnadsdag, både vår og høst, følges opp. Komiteen forutsetter også at det lages planer for dugnadsarbeidet som skal utføres,  slik at dugnadsinnsatsen kan bli mere målrettet.

Et viktig mål for  tiltakene som gjennomføres,  må være at de krever lite intensiv skjøtsel.

 

Forslag til vedtak:

 1. I  2013 utføres forbedringer og ekstra vedlikehold av fellesarealene i Ekromskogen etter følgende prioritering:
 2. Tømming av hageavfall innen området og på kommunal grunn opphører.
 3. Inngangspartiene ved hus 10 og 49 opprustes – inklusive tiltak rundt molokkene.
 4. Selvlukkende porter monteres til erstatning for eksisterende grinder  i innkjørslene ved hus nr 10 og hus nr 49.
 5. Fartsdempere installeres i sommerhalvåret som  prøveordning i veien fra hus 49 og sørover.
 6. Gjeninnplanting av trær – mellom hus 13 - 14 og 31 – 32, gjennomføres.
 7. Renovasjon av hageavfall – containere innleies i tilstrekkelig tid både om våren og høsten. Målsettingen er å etablere binger for hageavfall som tømmes når de blr fulle.
 8. Stien mellom hus 14 - 15 og 30 - 31 rustes opp.
 9. Sti/tråkk fra hus 27 – 34 ryddes/gjøres fremkommelig frem til bussholdeplassen.
 10. Rydding av søre kant av lekeplassen bak hus 19.

10.  Huseierlagets trapper – sjekke treverk, rense for ugress og eventuell etterfylle sand eller sette inn tretrinn.

 1. Plastavfall – avventer utspill fra GLØR om endringer i ordningen.
 1. Komiteen har til nå ikke rukket å innhente priser på tiltakene, men har så langt gjort et overslag slik:

Selvlukkede porter    kr. 100 000

Fartsdumper             kr.    25 000

Gartner inkl. planter  kr.    75 000

Parkering                  kr.    50 000  kr. 250 000

 1. Til tiltakene   settes av kr. 300 000 i 2013  av vedlikeholdsfondet og  det settes av nødvendige midler i 2014 eventuelt 2015. Midlene som ikke brukes i 2013 ovverføres til formålet i  2014.

4 . Tiltakene kan gjennomføres slik:

Dugnadsarbeid

Kjøpte tjenester

Komb. dugnad/kjøpte tjenester

Tømming av hageavfall innen området og på kommunal grunn opphører

3. Selvlukkende porter

2. Inngangspartiene ved hus 10, 4, 48 og  49 – inkl. tiltak rundt molokkene

7. Stien mellom hus 14-15 og 30-31 rustes opp

4. Fartsdempere

5. Gjeninnplanting av trær

8. Sti/tråkk fra hus 27 – 34 ryddes/gjøres fremkommelig frem til bussholdeplass

6. Renovasjon – leie av containere

 

9. Rydding søre kant lekeplass

 

 

10. Trapper

 

 

 1. Arbeidene forutsettes å foregå  i 2013 og 2014 med muligheter for sluttføring i 2015.