REFERAT

EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE 6/2016-17

 

Dato:

14. desember 2016 kl. 18.30

Møte nr:

7 i styreperiode 2016/17

Sted:

Hos Bente, 6B

Tilstede:

Knut Bjarne, Eystein, Wenche og Bente.

 

SAK NR

SAK

TIDSPLAN/ANSVAR

SAK 1

Godkjenning av referat fra styremøte 14. november 2016

Referatet ble godkjent.

 

 

SAK 2

Økonomi

-       Regnskapsfører har sendt ut ekstra faktura på kr 400. De har ikke purret på denne ennå.

-       Styret sendte oppsigelse 4. november, og det har vært en god del e-post-utveksling mellom styret og Askus. Styret v/sekretær vil svare sende svar til Askus, og evt. gjennomføre et møte etter det, slik at vi gjennomfører oppsigelsestiden på best mulig måte.

-       Sand økonomi, avd. Bergen, er ny regnskapsfører og Knut-Bjarne vil ta kontakt med de og få inngått avtale med de. For huseierlaget er det viktig at vi har tilgang til konto i regnskaps-programmet.

-       Til styremøte i januar er regnskapet for 2016 klart og da kan vi sette opp budsjettforslag for 2017.

 

 

SAK 3

Trefelling nedenfor Ekromskogen

Eystein har hatt kontakt med Bjørn Smidesang i borettslaget vest/»nedenfor» Ekromskogen. Vi blir invitert til at våre beboere kan få delta i trefelling til våren, mot å få veden. På den måten får beboere i Ekromskogen huseierlag bedre utsikt. Smidesang setter dato og formidler dette til oss, og så sender vi denne informasjonen videre til beboerne.

 

 

Eystein gir beskjed om dette til Smidesang og følger opp saken.

SAK 4

Vann og kloakk

Vann- og avløpsanlegget er gammelt. Det er en stor kostnad å gå inn og skrifte systemet. Generalforsamlingen i 2011 og 2012 ba styret om å finne total kostnad for dette.

Styret den gang vurderte at det er bedre å sette av midler og ta kostnaden for å reparere de sakene som kommer opp. Det er laget retningslinjer for kostnadsfordeling som er vedtatt av tidligere generalforsamlinger. Etter 2013 har det vært lite fokus på dette arbeidet.

Vi ser at vi må avklare om rør som ligger under de nedslitte veiene, bør utbedres med det samme.

Vi vil anskaffe erfaringer fra kommunen på rør fra denne tiden. Evt be om en kameragjennomgang, blant annet på de mest trafikkerte veiene. Det kan også være mulig å reparere rørene fra innsiden.

 

Kontakte Oppland miljøteknikk? Flakstad as? Arnkvern?

 

 

SAK 5

Drenering veier og stier

Planlegge vedlikehold og forbedring i 2017 - hvordan vi organiserer og planlegger et mer langsiktig vedlikehold.

 

Veiene må skrapes og bygges opp med bærelag, nye grøfter og stikkrenner.

Vi må forbedre/vedlikeholde steg for steg, og vite hvilket steg vi tar først.

Kontakte vann- og avløpsavdelingen i kommunen – kan de bistå med å sjekke ut rørene? Eller kan de anbefale noen? Ta kontakt med Eidsiva Bredbånd mtp hva de tenker i forhold til å grave fiber i feltet. Sjekke avløpskummene og grøftene, og utbedre disse. Forbedre veiene. Rense kummene – Oppland miljøteknikk kan gjøre jobben – både sjekke og tømme de.

 

Bør vi ha en veikomite?

 

Vi tar det opp på eget styremøte over jul. Ivar og evt Ståle inviteres med i evt. komite.

 

NB: Veg sør i feltet langs akebakken og i sving nordover til parkeringsplassen, er kommunal.

 

 

SAK 6

Inngangsparti garasjer

Vi har fått en oversikt over arbeidet som skal gjøre. Bente finner fram det.  Ivar spørres om innspill til ulike aktører vi kan sende anbud til.

 

 

SAK 7

Eventuelt

Graving i fellesarealet – fiber fra Eidsiva Bredbånd vil komme. De har meldt til beboere at dette skal de ha ferdigstilt til sommeren 2017, men styret har ikke hørt noe om dette ennå.

Canal digital har lagt mange kabler «rett under torva».