REFERAT

EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE 2/2016-17

 

Dato:

14. juni 2016 kl. 19.30

Møte nr:

2 i styreperiode 2016/17

Sted:

Hos Bente, 6B

Tilstede:

Wenche, Knut Bjarne, Eystein, Jan Ove, Katinka, Bente.

 

 

SAK NR

SAK

TIDSPLAN/ANSVAR

SAK 1

Gjennomgang av protokoll forrige styremøte

 

Samordnet registermelding til Altinn er ikke i orden, da vi mangler informasjon om varamedlem.

 

 

Knut Bjarne følger opp saken.

SAK 2

Oppsummering av dugnad

Mange beboere måtte opp på dugnad, spesielt første dagen. Vi fikk gjort alle oppgavene vi hadde planlagt, samt en del forefallende arbeid.

 

Vi synes det er veldig positivt at vi har fått god dugnadskultur i Ekromskogen, og ser at dugnadene må organiseres bedre ved neste anledning, slik at det oppfattes som meningsfylt å stille på dugnad for fellesskapet.

 

 

 

 

 

 

SAK 3

Vannlekkasje hus 9

Gjennomgang av takstrapport. Bruddet på vannledningen skyldes mangel på god nok isolasjon bak støttemuren, som ble satt opp da Ekromskogen ble bygd. Hvis det kommer regresskrav fra forsikringsselskaper, vil vi søke juridisk støtte.

 

 

Bente kontakter huseiernes landsforbund.

SAK 4

 

 

Ansvarsforhold for styret ved nabovarsel på påbygg

Styret har signert på flere nabovarsler om utbygging av verandaer. Ønskene om utbygging har vært av en slik karakter at styret ikke har innsigelser mot dette.

 

Styret har ingen part i de søknadene enhver beboer ønsker å sende til Lillehammer kommune. I vårt ordensreglement står det kun at styret skal orienteres om de planer enhver beboer har for utbygging ol.

       

 

SAK 5

Planer for kommende periode oppfølging/tidsplan

Utbedring av veier drenering i feltet – vi vil kontakte beboere som har kompetanse på dette. Vi tar utgangspunkt i planen vi fikk laget i fjor, og vil innhente flere anbud på jobben.

 

Utbedring av felles utendørs trapper – vi ser på saken igjen i august, for å legge en plan for hvor stor del av jobben vi får utført på årets budsjett.

 

Utbedring av inngangspartier til garasjene – anbud skal innhentes i år, vi gjør denne jobben til høsten.

 

Oppfølging av beplantning ved hus 9 – beboerne skal selv gjøre jobben med innkjøp og gjennomføring av prosjektet. Huseierlaget dekker inntil kr 10000,- for et tre og diverse busker.

   

 

Jan Ove styrer prosessen. Bente bistår med det skriftlige anbudsarbeidet.

SAK 6

Henvendelse fra nabo Ekrebakken

Nabo til molokkene (ved garasje 10) har spurt om å få plante en hekk mellom seg og molokkene. Vi svarer at det er ok for oss, under forutsetning av at alle kostnadene og arbeidet med planting og vedlikehold i årene som kommer, blir dekket av de selv.

 

 

Jan Ove svarer naboen.

SAK 7

Henvendelse fra Torbjørn Sagheim

Katinka har fulgt opp disse sakene og har hatt kontakt med både elektriker og Crawford.  

 

Katinka sjekker sakene og sender svar til Sagheim.

SAK 8

Velferdskomite

Et medlem i velferdskomiteen har trekt seg. Hvis de resterende tre medlemmene er med, synes vi det holder med de tre. Hvis flere trekker seg, så vil styret forsøke å rekruttere flere medlemmer.

 

 

Jan Ove sjekker med medlemmene og avklarer hvor mange som er med.

SAK 9

Diverse

Styret vil se på mulighetene for strengere regler for parkering på huseierlagets fellesarealer.

 

Vi ser ofte at håndverkere eller firmaer som leverer tjenester i feltet, kjører i stor hastighet inne i feltet. Styret sender en egen mail om dette til beboerne, og oppfordrer beboerne til å si fra når de ser slik kjøring.

 

Nettsidene våre trenger oppdatering.

 

Vi tar opp saken til høsten.

 

Bente lager plakat som vi sender ut til beboerne. Katinka lager plakater og setter opp ved garasjene.

 

Bente prøver å få kontakt med web-redaktøren.