EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE 5/2015

 

Tilstede:

Eystein, Bodil, Wenche, Bente, Sigve

Forfall:

Torbjørn Øien, Torbjørn Forseth, Jan Ove Bakkom

Dato:

15. september 2015

Møte nr:

5 i styreperiode 2015/16

Sted:

Hos Bodil

Referent:

Bente

Sendes:

Styrets medlemmer og varamedlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører, web-redaktør.

 

Styremøtet startet med befaring av sør-østre del av feltet for å se på eventuell aktuell trefelling.

 

SAK NR

SAK

TIDSPLAN/ANSVAR

SAK 1

Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte med oppfølging av sakene

Godkjent.

 

 

SAK 2

Styrearbeidet videre i perioden

Torbjørn Forseth har flyttet fra Ekromskogen og trer ut av styret. Eystein Husby tillegges funksjon som nestleder i styret for perioden fram til generalforsamlingen 2016.

Sigve Røhne flytter fra Ekromskogen i november og trer da ut av styret. Han ivaretar oppgavene som garasjeansvarlig så lenge han har adresse i Ekromskogen. For resten av perioden vil styreleder ivareta garasjeansvaret fra styret sin side.

Begge varamedlemmene innkalles til alle styremøtene for resten av perioden.

 

 

SAK 3

Oppgaver til høstdugnad

Ferdigstille store lekeplass: male ferdig lekestue, stramme skruer på lekeapparat, stusse busker.

 

Rydde småskog: Styreleder søker bistand blant beboerne til felling av aktuelle trær før dugnadsdagene, slik at rydding kan ivaretas på høstdugnaden.  

 

Reastaurering av trappa ved garasje 10 – styreleder etterspør fag-hjelp blant beboerne til å lede arbeidet.

Fylle grus i hull i veiene internt i feltet.

 

Hvis fallmattene til det store lekeapparatet blir levert i tide, så vil vi prøve å utføre denne oppgaven, også.

 

Generelle oppgaver for høstdugnaden; rydding, klipping, raking.

 

Bodil snakker med Stubberud og Rønningen.

 

Bodil snakker med Jan Ove om evt grusbestilling.

 

Sigve følger opp leveransen av fallmatter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAK 4

Ansvarsfordeling høstdugnad – 17.00 – 19.30

Ansvarlig onsdag: Bodil og Eystein

Ansvarlig torsdag: Sigve og Bente

 

Bente sender infobrev til alle beboere + plakater ved garasjene.

SAK 5

Oppmerking av p-plasser nederst i feltet.

 

Oppmerking av p-plasser nederst i feltet utsettes til våren 2016.

 

 

SAK 6

Utbedring av veier/grøfter – spes ved nr 33

Bodil tar kontakt med Jan Ove og avklarer hvem som tar saken videre.

Det er ønskelig å få gjennomført utbedring av vei/drenering ved hus øvre innkjøring denne høsten.

 

 

Bodil

SAK 7

Datoer for styremøter januar – april

13. januar 20 – 22

23. februar 20 – 22

9. mars 19 – 22

6. april 20 - 22

 

 

SAK 8

Vedr kjøring i sørvestre del av feltet.

Styret mener kjøring i feltet er blitt et vanskelig dilemma. Ordensreglene sier klart at ingen beboere har veirett og at kjøring inne i feltet skal begrenses kun til det som er høyst nødvendig. Likevel kjøres det stadig vekk inn/ut i feltet, og det parkeres inne i feltet. Hva kan vi gjøre med dette?

 

Det er også et problem at beboere ikke bruker garasjeplassen, men parkerer på gjesteplassene eller inne i feltet. Dette gir spesielt utfordringer i øvre del av feltet.

 

 

SAK 9

Eventuelt


Fylle grus i veien nederst i feltet – minne kommunen på at de fyller igjen.

 

Elektrisk arbeid i garasjene v/Sigve:

Firmaet har kommet i gang. De har behov for å bruke litt mer tid, men dette vil de gi god informasjon om.

 

Fargeutvalgets arbeid v/Eystein:
Sam Hughes har sagt seg villig til å være med i utvalget. Avklaringer av regelverk er i gang.

 

 

 

 

Bente ringer kommunen.