EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE 3/2015

Tilstede:

Jan Ove, Eystein, Bodil, Wenche, Bente, Torbjørn.

Forfall:

Sigve

Dato:

17. juni 2015

Møte nr:

3 i styreperiode 2015/16

Sted:

Hos Bodil

Referent:

Bente

Sendes:

Styrets medlemmer og varamedlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører, web-redaktør.

 

SAK NR

SAK

TIDSPLAN/ANSVAR

SAK 1

Godkjenning av protokoll fra styremøte 2/2015

Styret slutter seg til protokollen.

 

 

SAK 2

De resterende oppgavene fra plankomiteen

Ferdigstilling i nordøstre hjørnet (rundt molokene) + hull i asfalten i garasje 47 i tillegg til tidligere innmeldt behov.

 

Jan Ove har kontakt med Anleggsservice, som kommer på befaring for disse jobbene, samt andre gjenstående anleggsoppdrag i feltet.

 

Jan Ove

SAK 3

Elektronisk regnskapssystem

Bodil har bestilt dette. Opplæring i bruk vil bli gitt av regnskapskontoret.

 

 

SAK 4

Beplantning  ved hus 9, 14 og 19A.

 

Hus 9 – forslag fra Hillevi Høyer-Andreassen bifalles av styret. Beboerne må selv stå for arbeidet. Styret koordinerer bestillingen i samråd med beboere v/ Hillevi.

 

Hus 14 – styret utsetter saken til befaring mtp trefeling i august.

 

Hus 19A – styret bifaller forslag fra beboerne. De må selv stå for arbeidet. Styret koordinerer bestillingen i samråd med beboere v/Janeke.

 

 

 

Bente

 

 

 

 

 

 

SAK 5

Oppgradering av store lekeplass.

Lekeplassinspektør Johnny Pedersen i Lillehammer kommune har foretatt kontroll på alle lekeapparatene, og rapporten ble sendt oss 15. juni ca kl 15. Det ble rapportert om to mangler i kategori A (feil som skal utbedres umiddelbart) Disse ble utbedret umiddelbart da vi ble kjent med rapporten.

 

Det er flere b-feil og c-feil også, og disse vil bli utbedret i løpet av sommeren/høsten:

 

1)       Fallområdet rundt det store lekeapparatet er for smalt, det må utvides med minimum 40 cm på to av sidene. Dette må utføres før man kan legge nytt fallunderlag (sak 6 på styremøtet 27. mai).

 

Vi ber Anleggsservice om å grave ut dette samt under vippehusken. Straks dette er utført, kan vi bestille fallunderlagsmattene mm.

 

2)       Vi ber den frivillige innsatsgruppen gjennomføre utbedring av noen av avviks- punktene. Resterende oppgaver settes på arbeidslisten for høstdugnaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ove

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjørn

SAK 6

Parkering forbudt-skilt ved garasje 49.

Skilt er satt opp. Styret sender ut sommerhilsen med informasjon om dette.

 

 

Bodil

SAK 7

Utbedring og drenering av veier i feltet

Vi venter på pristilbud på vurdering/kostnadsoverslag fra Areal Pluss. Når dette kommer, vil Jan Ove avklare videre med resten av styret slik at arbeidet videreføres så snart som mulig.

 

 

Jan Ove

SAK 8

Nedsette utvalg for å vurdere fargevalg i feltet.

Det har kommet inn forslag på Aina Killingmo  som har sagt seg villig til å være med. Styret har forslag til et tredje medlem. Eystein Husby er styrets medlem i utvalget. Han tar kontakt  med de to foreslåtte medlemmene og sørger for at arbeidet i utvalget kommer i gang.

Utvalget legger selv en plan for sitt arbeid fram mot generalforsamlingen i 2016.

 

 

Eystein

SAK 9

Etablering av frivillig innsatsgruppe.

Kåre Tommy Hjelseth har meldt seg, og jobber med å rekruttere flere.

 

 

Torbjørn

SAK 10

Utbedring av garasjeinnkjøringer.

Sigve har begynt å se på saken og vil kontakte en murer til å komme på befaring i løpet av juni.

 

 

Sigve

SAK 11

Øvre fotballbane (sør-øst)

Vil har fått klarsignal fra Lillehammer kommune til å sette opp diverse utstyr for ballaktiviteter på øvre fotballbane.

 

Styret støttet forslag fra Veferdskomiteen om innkjøp av ballaktivitetspakke  på styremøte 27. mai, og ønsker at dette kan gjennomføres så snart som mulig for å montering på øvre fotballbane. Bodil kontakter velferdskomiteen.

 

Styret ønsker i tillegg å be inn barn og unge i feltet til å komme med sine ønsker for hva slags tilbud de ønsker, særlig med tanke på bruk av denne banen. Styret vil invitere til en slik samling samme dag som jubileumsfesten.

 

 

 

 

 

Bodil.

SAK 12

Eventuelt

a)       Leie av telt til jubileumsfesten.

Velferdskomiteen har foreslått å leie, framfor å kjøpe,  telt til jubileumsfesten.Styret støtter forslaget.

Styret kan bevilge litt penger til festen om nødvendig, og ber velferdskomiteen komme med forslag til budsjett. Bodil kontakter velferdskomiteen.

 

b)       Lagring på garasjeplasser. Det er flere garasjehus hvor det brukes mye plass til lagring. Sigve ser på saken.

 

Bodil

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigve

 

 

 

 

SAK 13

Innhenting av anbud - el-anlegg i garasjene

Jan Ove fratrer under behandling av denne saken.

 

Tre tilbud har kommet inn før styremøtet. To tilbud er levert i henhold til kravspesifikasjonen. Det ene tilbudet er betydelig lavere i pris.

Vedtak:

Det inngås avtale med firma  Østbye og Sletmoen AS for utbedring/oppgradering av el-anlegg i garasjeanleggene.

 

 

 

Bodil