EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE  10/2014-2015

Tilstede:

Georges, Jan Ove, Torbjørn,  Sigve, Bodil , Wenche

Ordstyrer til gen.forsaml. Kjell Ivar Iversen

Forfall:

Karin

Dato:

15.april 2015

Sted:

Hos Bodil

Møte nr.

11/2014-15

Referent:

Bodil

Sendes:

 

Styrets medlemmer og varamedlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører

 

SAK

NR:

SAKSLISTE

 

Ordstyrer kommer kl. 2000 for gjennomgang av sakspapirene og plan for gjennomføringen av generalforsamlingen.

Etter gjennomgangen med ordstyrer ligger følgende saker til behandling:

1. Gjennomgang av protokoll fra siste styremøte

2. Henvendelse fra regnskapsfører vedr. Bank- og forsikringsleverandør

3. Trefelling nord-vest i feltet

4. Styrehonorarer

5. Eventuelt

 

ANSVAR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Gjennomgang av sakspapirene og plan for gjennomføringen av generalforsamlingen sammen med ordstyrer.

 

Sigve og Karin har meldt forfall til generalforsamlingen.

Ansvar for de ulike sakene ble fordelt mellom styremedlemmene.

Torbjørn henvender seg til Håkon Bergseth med tanke på å kunne svare på spørsmål om plankomiteens arbeid.

Vedr note 3: kostnad til utskifting av lyspære kr 19056? Sjekkes før Gen.f.

Budsjett 2014 er ikke lagt inn som sammenligningsgrunnlag ved regnskapet. Torbjørn sørger for å ha kopier av en slik oppstilling til eventuell utdeling.

Avvik i regnskap: underforbruk på plankomiteen og veier/grøfter.

Balanse: Huseierlaget har en egenkapital på vel 500.000.

Regler for fargevalg: dersom forslag til vedtak gis tilslutning spør ordstyrer om å om det er interesserte i forsamlinger.

Sak 10/15: sakspapir deles ut på generalforsamlingen. Bodil produserer dette.

Obs at revisorrapport må foreligge til generalforsamlingen.

 

Praktisk gjennomføring:

Wenche henter nøkkel. Samles på skolen kl 18. Rommet rigges.

Bodil sjekker med Jonas om bestilling av mat. Bodil tar med beboerlister og stemmekort. Bodil og Torbjørn Ø registrerer frammøtte og deler ut stemmekort. Sigve spør Torbjørn. Han må møte 1830.

 

Torbjørn innleder Generalforsamlingen.

 

Bodil sender ut påminning på epost om generalforsamling.

 

2

Gjennomgang av protokoll fra siste styremøte.

Ingen merknader.

 

3

Henvendelse fra regnskapsfører vedr. bank- og forsikringsleverandør

Vedtak: Styret ber regnskapsfører om å konkretisere hva nye leverandører kan tilby slik at vi kan vurdere hva huseierlaget har å tjene på å bytte leverandør av bank- og forsikringstjenester.

 

4

Trefelling nord-vest i feltet

Det har kommet henvendelse om å ta ned flere trær i dette området. Fra tidligere generalforsamling foreligger det et vedtak på at trær ikke skal få vokse seg over takhøyde. Styret har i inneværende periode nedfelt et prinsipp om at vi prioriterer trær som må tas ned før de blir så store at det blir omfattende og kostbart å ta dem ned.  En gjennomgang ble gjort høsten 2014 og en god del trær ble felt.

Vedtak: Styret tar en ny befaring til sommeren, og slike runder bør være årlige.

 

5

Styrehonorarer

Skattefritt honorar er kr 8000,-

Styret foreslår at honorar fordeles på følgende måte:

Styreleder: 21000,-

Sekretær: 8000,-

Nestleder: 8000,-

Styremedlemmer: 5000,-

 

6

Evt

 - dato for vårdugnad

6. og 7. mai fra1730

 - henvendelse fra Or Jostein Furu om skilt for vaskeplass ved garasje 4.

Furu kan sette opp midlertidig skilt, Bodil sender ham svar og Jan Ove bestiller nytt skilt.

 

 - bikkjemøkk på store lekeplass

Styret foretar en befaring og vurderer om det er nødvendig å samle opp på dugnad. Styret oppfordrer alle hundeeiere til å bruke pose.

 

 - gatefeiing

Jan Ove kontakter Jeistad for å få feid veier og p-plasser. Varsel må sendes beboerne

 - Jan Ove bestiller container til sørøstre og sørvestre hjørne av feltet

 

7

Neste styremøte

Hos Bodil tirsdag 28. april kl.1930, starter med befaring.