EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE  10/2014-2015

Tilstede:

Karin, Jan Ove, Torbjørn,  Sigve, Bodil

Forfall:

Georges, Wenche

Dato:

11.mars 2015

Sted:

Hos Karin

Møte nr.

10/2014-15

Referent:

Bodil

Sendes:

 

Styrets medlemmer og varamedlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører

 

SAK

NR:

SAKLISTE

1. Protokoll fra forrige styremøte

2. Henvendelse fra Siv Vassdal vedr. brøyting/skraping øvre innkjøring

3. Henvendelse fra Evy Letty vedr. utbygging av veranda, ettersyn av piper og farger på vinduer.

4. Henvendelse fra Paul Knutsen. Ber styret revurdere tidl- avslag på søknad om dekning av utgifter til trefelling

5. Innkomne saker til Generalforsamlingen

   - Eli Ytredal : Sette opp halvsperring ved gangsti til postkassene hus 9b

   - Monika Hallstrøm; Sette opp parkering forbudt skilt ved nedkjøring garasje 49.

   - Kåre Tommy Hjelseth; 

      - Engasjering av 1-2 mann til forefallende arbeid

      - Bedre belysning ved info-tavlen hus 4

      - oppussing av innkjøringen til garasje 4

6. Saker fra styret til generalforsamlingen

    - Medlemskap i Huseiernes Landsforbund

    - Utbedring av el.nett i garasjene og tilrettelegging for el-biler

    - Annet????

7. Beretninger

8. Budsjett 2015

9. Felleskostnader 2015

10. Eventuelt

 

ANSVAR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Gjennomgang av protokoll fra siste styremøte med oppfølging av pågående saker

Jan Ove har innhentet kostnadsoverslag for restaurering av el-anlegg og tilrettelegging for el-biler i garasjene. Iflg dette overslaget vil kostnaden ligge på ca. kr. 250.000 for alle garasjene tilsammen. Det settes av 250.000 i budsjettet for 2015 til dette formålet. Se sak 8.

Karin

2

Henvendelse fra Siv Vassdal vedr. brøyting/skraping øvre innkjøring

Det har dannet seg høye kanter og dype spor i forbindelse med snøsmelting. Jan Ove følger opp og tar kontakt med Smestad med forespørsel om skraping.

Jan Ove

3

Henvendelse fra Evy Letty vedr. utbygging av veranda, ettersyn av piper og farger på vinduer.

Utbygging av veranda. Styreleder har hatt kontakt med kommunens byggesaksansvarlige. Bygningslovens bestemmelser gjelder. Styret har ingen myndighet på dette området.

Ettersyn av piper. Huseierlagets styre har ikke ansvar på dette området. Huseierne må evt selv gå sammen om utbedringer.

Regler for fargevalg. Det foreligger ikke regelverk/retningslinjer på dette området, men en oversikt over hvilke farger som opprinnelig var valgt for Ekromskogen. Leder kontakter kommunen for å klarlegge om det foreligger kommunale bestemmelser for området. Styret legger fram sak for generalforsamlingen. Se sak 6.

 

4

Henvendelse fra Paul Knutsen. Ber styret revurdere tidligere . avslag på søknad om dekning av utgifter til trefelling.

Styret opprettholder tidligere vedtak om å avslå søknad om dekning av utgifter til trefelling.  Leder avklarer med Knutsen om han ønsker at saken legges fram for generalforsamling,  med innstilling fra styret om avslag.

 

 

5

Innkomne saker til Generalforsamlingen

   - Eli Ytredal : Sette opp halvsperring ved gangsti til postkassene hus 9b

Styrets forslag til vedtak: Tiltak vil bli gjennomført under dugnad vår 2015.

   - Monika Hallstrøm; Sette opp parkering forbudt -skilt ved nedkjøring garasje 49.

Styrets forslag til vedtak: Det settes opp et skilt med tekst «parkering forbudt» ved info-tavla ved nedkjøringa til garasje 49.

   - Kåre Tommy Hjelseth; 

      - Engasjering av 1-2 mann til forefallende arbeid

Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen bifaller etablering av en frivillig innsatsgruppe. Styret skal tilstrebe å engasjere noen til å klippe gress og måke/strø hovedgangveier.

      - Bedre belysning ved info-tavlen hus 4

Styrets forslag til vedtak: Flytting av info- tavle og montering av belysning gjennomføres.

      - Oppussing av innkjøringen til garasje 4

Styrets forslag til vedtak: Behovet for utbedring av innkjøringen er åpenbart, også ved de øvrige garasjene. Styret gis i oppdrag å finne løsning i samråd med aktuelle fagfolk.

 

6

Saker fra styret til generalforsamlingen

    - Medlemskap i Huseiernes Landsforbund

Forslag til vedtak: Styret anbefaler medlemskap.

 

    - Utbedring av el.nett i garasjene og tilrettelegging for el-biler

Thorbjørn utarbeider saksframlegg .

 

    - Regler for fargevalg
 Karin utarbeider sak med forslag til vedtak.

 -Utarbeiding av rapport på området «utbedring av veier og drenering i området»
Forslag til vedtak: Styret sørger for at det utarbeides en rapport som legges fram for generalforsamling 2016.

 -Endelig ordning for hageavfall i sørøstre hjørne av feltet
Saken legges frem med alternative forslag til vedtak:
Alternativ A: Container. Alternativ B: Oppsamlingsplass

 

 

7

Beretninger.  

Alle deler av beretninger er kommet inn. Styreleder skriver innledning og kommentarer til regnskap og budsjett. Fullstendig beretning utarbeides av leder, nestleder og sekretær for utsending til beboerne.

 

8

Budsjett 2015

Karin og Torbjørn har utarbeidet forslag til budsjett. Styret gjennomgikk forslaget og nødvendige endringer ble foretatt i samsvar med foreslåtte tiltak og planer for 2015.

 

 

9

Felleskostnader 2015

Styret foreslår å øke felleskostnadene til kr. 1500 pr kvartal.

 

10

Evt

Nye portåpnere er kjøpt inn.

Prisen har økt til kr 998,- +mva. Prisen for beboerne økes derfor til kr. 1250.

 

 

11

Neste styremøte

Hos Karin onsdag 15. april kl.20.00.

Siste forberedelser til generalforsamling. Ordstyrer innkalles til møtet.