EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE  9/2014-2015  

Tilstede:

Karin, Wenche, Georges,  Jan Ove, Torbjørn  F,  Sigve, Bodil

Forfall:

Ingen

Dato:

18.februar 2015

Sted:

Hos Karin

Møte nr.

9/2014-15

Referent:

Bodil

Sendes:

 

Styrets medlemmer og varamedlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører

 

SAK

NR:

SAKLISTE

1. Gjennomgang av protokoll fra siste styremøte med oppfølging av pågående saker

2. Lekeplasser - kontroll

3. Regnskap 2014

4. Budsjett 2015

5. Opplegg for el-biler

6. Generalforsamling 2015

                  - Gjennomgang av orientering fra regnskapsfører vedr. rutiner generalforsaling

                  - Orientering om dato og frist for innsending av saker som ønskes behandlet

                  - Fordeling av oppgaver

                  - Tidsplan

                  - Saker til generalforsamlingen som ønskes fremmet av styret

7. Eventuelt

ANSVAR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Gjennomgang av protokoll fra siste styremøte med oppfølging av pågående saker

El-biler: se egen sak.

Lekeplasser: se egen sak.

 

 

2

Lekeplasser – kontroll

Karin har vært i kontakt m/Lhmr kommune. Jonny Pettersen er off.godkj. lekeplassinspektør. Kostnad 463,oo +mva pr.time. 3t/år må påregnes.

Det er spørsmål om å få lagt matter under det store lekeapparatet, evt behov for utskifting av lekeapparat. Karin sørger for å få gjennomført kontroll av bestående lekeapparat før vi gjør det videre budsjettarbeidet

Karin

3

Regnskap 2014

Utkast til regnskap er kommet fra regnskapsføreren.

Foreløpig ser det ut som det blir et års-overskudd på ca kr 100.000.

Ekstraordinære utgifter ved utbedring av nedkjørsel til garasje 49 og rekkverket ved garasje 4.

Ingen andre avvik av betydning.

Karin

4

Budsjett 2015; innspill

Karin og Torbjørn setter opp et forslag til budsjett som sendes styremedlemmene før neste styremøte.

Aktuelle større utgiftsposter:

Oppgradering av lekeplass.

Oppgradering av el-anlegg i garasjer kan være aktuelt  2015/16.

Oppgradering av veier; handlingsplan lages på grunnlag av befaring og beregning som blir gjort i løpet av sommerhalvåret 2015. Styret foreslår for generalforsamlingen at oppgraderingsarbeidet starter i 2016.

Det må også legges en langtidsplan for oppgradering av vann og avløp.

Disse store langsiktige prosjektene og kostnadene de medfører, tilsier at felleskostnadene bør vurderes økt allerede i 2015 for å legge opp kapital med tanke på å klare de store framtidige utgiftene.

 

Karin og Torbjørn

5

Opplegg for el-biler

Jan Ove har bedt om forslag til løsning med kostnadsoverslag. Det tar tid å få utarbeidet slike. Legges fram i neste styremøte.

 

Jan Ove

6

Generalforsamling 2015

                  - Gjennomgang av orientering fra regnskapsfører vedr. rutiner generalforsaling

                  - Orientering om dato og frist for innsending av saker som ønskes behandlet

                  - Fordeling av oppgaver

                  - Tidsplan

                  - Saker til generalforsamlingen som ønskes fremmet av styret

Sigve legger fram oppsummering av opplysninger innhentet fra garasjeansvarlige. Rapporten sendes alle styremedlemmer.

Øvrige deler til årsberetning er under kontroll.

Innkalling til gen.forsaml. må være ute 14 dager i forveien, dvs senest 7. april. Målsetning å få den ut i uke 13.

 

 

 

7

Evt.

Garasjeansvarlig –vikar i nr. 47 er Ove Søberg

Melding om frist for å fremme saker til generalforsamlingen er sendt ut.

 

8

Neste styremøte

Onsdag den 11.mars kl.20.00. Hos Karin.

Aktuelle saker til neste møte: om oppgradering av veier. Framlegg v/Jan Ove.

Forberede generalforsamling, bl.a. behandle innkomne forslag til saker.