EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE  7/2014

Tilstede:

Karin,  Jan Ove, Torbjørn,  Sigve, Bodil

Forfall:

Georges, Wenche

Dato:

19.november 2014

Sted:

Hos Karin

Møte nr.

7/2014-15

Referent:

Bodil

Sendes:

 

Styrets medlemmer og varamedlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører

 

SAK

NR:

SAKLISTE

1) Gjennomgang av protokoll fra siste styremøte

2) Elbiler
                Resultat av spørreundersøkelse
                Videre fremdrift

3) Grøfter og veier.
                Status på tiltak
                Henvendelse fra Ståle Rorgemoen vedr. klage på utført arbeid
4) Forsikringer.

5) Forskrift for lekeplasser
6) Huseiernes Landsforbund. Medlemskap?

7) Plankomiteen – fordeling av godtgjøring

8) Generalforsamling 2015. Tid og sted

9) Eventuelt

 

ANSVAR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Protokoll fra siste styremøte

Trær er felt som planlagt. Rydding av kvist osv er i gang. Jan Ove og Torbjørn tar ansvar for å få kjørt bort containeren i løpet av uke 48.

Huseierlagets nettside er oppe og går nå.

Reserve fjernkontroller/portåpnere fins nå hos Sigve.

 

Karin

 

 

Torbjørn/Jan Ove

2

Elbiler
                Resultat av spørreundersøkelse
                Videre fremdrift

Svarprosent: 50

1 beboer signaliserer behov for lading av el-bil i nær framtid.

12 beboere signaliserer behov for lading av el-bil innen en fem-årsperiode.

3 beboere sier «kanskje».

Utfra disse tallene beregnes det at innen en fem-årsperiode vil det være behov for ladeplass for 22 el-biler tilsammen i huseierlagets garasjeanlegg.

Planen videre er å skifte til sikringskap med større kapasitet i alle garasjer med fem ekstra kurser i hvert skap og kanaler langs begge rader med biloppstillingsplasser. Det blir opp til den beboer som har behov for ladeplass å få lagt opp strekk fra sikringskap til egen biloppstillingsplass i garasjen.

Eksisterende sikringskap framstår som modne for utskifting (rust m.v.).

Det blir innhentet prisoverslag fra to forskjellige firma. Saken legges deretter fram for generalforsamlingen.

 

 

Karin og Jan Ove

3

Grøfter og veier.
Status på tiltak
Henvendelse fra Ståle Rorgemoen vedrørende klage på utført arbeid

Jan Ove kontakter Rorgemoen og Brennum som har gjort gravearbeidet for å finne en løsning som er tilfredsstillende.

Denne henvendelsen anskueliggjør en problematikk som eksisterer generelt i feltet. Det er behov for en omfattende opprustning av veinettet. Dette både pga slitasje og pga klimatiske endringer med store nedbørsmengder som stiller stadig større krav til drenering.  

Jan Ove

4

Forsikringer.

Det mangler forsikring på lekestua på den store lekeplassen.

Forsikring av gjerder m.v. på fellesarealene er uaktuelt pr.d.d. idet styret ikke har funnet et hensiktsmessig alternativ.

Karin

5

Forskrift for lekeplasser

Det trengs rutine for  årlig vedlikehold/ettersyn av lekeapparater for opprettholdelse av sikkerhet.

Huseierlaget som eier er ansvarlig for sikkerheten.

Styret vil undersøke kostnaden ved å få inn et firma som kan påta seg slike kontroller og lage avtale for ettersyn våren 2015.

Karin

6

 

 

Huseiernes Landsforbund. Medlemskap?

Styret vil foreslå for generalforsamlingen 2015 at Huseierlaget melder seg inn i Huseiernes Landsforbund.

Karin

7

Plankomiteen – fordeling av godtgjøring

Kr 4000  til leder og kr 1500 til hver av de øvrige medlemmene

Karin

8

Generalforsamling 2015. Tid og sted

Ekrom skole onsdag den 22. april 2015 kl.1900.

Valgkomitéens leder kontaktes for å sette i gang prosessen med innstilling til nytt styre.

 

 

 

 

Torbjørn

8

Eventuelt.

1.Behov for oppgradering på store lekeplass; det store lekeapparatet. Sand bør skiftes ut med fast dekke. Saken overlates til velferdskomitéen.

2. Det har vært gjennomført kontroll av garasjeportene.Det må gjøres utbedringer for ca. kr. 7000.

3. Rydding i bod i garasje4. Torbjørn følger opp.

 

 

9

Neste styremøter

Onsdag den 14. januar kl.20.00. Torbjørn ansvarlig for saksliste og gjennomføring av møtet. Hos Bodil i nr 26b.

Onsdag den 18. februar kl.20.00. Hos Karin