EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE  5/2014

Tilstede:

Karin, Georges, Jan Ove, Torbjørn,  Sigve, Bodil, Wenche,

Forfall:

Ingen

Dato:

25. september 2014

Sted:

Hos Karin

Møte nr.

5/2014-15

Referent:

Bodil

Sendes:

 

Styrets medlemmer og varamedlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører

 

SAK

NR:

SAKLISTE

1) Protokoll fra forigge styremøte. 

2) Plankomitéen

3) Referat fra befaring med Lillehammer kommune

4) Sluttføring av gravearbeidene avtalt med Jeistad

5) Høstdugnaden

6) Tilrettelegging for el-biler

7) Eventuelt

 

ANSVAR:

1

Protokoll fra forrige styremøte

Saker gjennomgått.

Ferdigstilling ved hus 10:

-          settes opp på dugnadsplan?

-          asfaltering rundt molokkene, ved garasje 4 samt hull i vegbanen innenfor øvre innkjøring

-          oppsetting av belysning ved molokkene; undersøke muligheter og priser

Istandsetting av p-plass nedenfor hus 4.

-          duk og veigrus må komme på plass når Jeistad skal ferdigstille øvrige gravearbeider.

Oppmerking av p-plasser ute.

-          kan gjøres søndag uke 39. Styret, med Torbjørn og Jan Ove i spissen, gjør jobben. Torbjørn sender ut epost med info om tiltaket. Det settes opp plakater med beskjed om å holde p-plass fri for biler.

 

Øvrige aktuelle saker fulgt opp.

 

 

 

 

Torbjørn

 

Plankomiteen

 

Karin/Jan Ove

 

 

 

 

 

Torbjørn/Jan Ove

2

Plankomiteen

Karin har hatt møte i komitéen. De fleste tiltak er gjennomført. Mangler forlengelse av avløpsrør ved garasje4. Torbjørn følger opp.

Oppgaver til dugnaden drøftet. Referat fra møtet er mottatt.

 

 

3

Befaring med Lillehammer kommune

Leder har gjennomført befaring. Referat sendt styrets medlemmer

Viktig å ikke la trær i feltet bli for store, særlig de som står i hellende terreng fordi disse har dårligere rotfeste. Det anbefales å tynne regelmessig og planmessig slik at enkelte til enhver tid passe store trær blir stående. Dersom trær blir for store innebærer det stor kostnad å få tatt dem ned.

De største trærne vurderes tatt ned på høstens dugnad. Styret gjennomfører befaring og merker de trærne som skal felles. Sende ut orientering til beboerne.

Karin

4

Sluttføring av gravearbeidene avtalt med Jeistad

Jan Ove har hatt kontakt med Jeistad som ikke har mulighet til å ferdigstille arbeidet her før i februar. Det er en liten mulighet for at en annen entreprenør kan overta jobben. Følges opp.

 

 

Jan Ove

5

Høstdugnaden – 7./8. oktober

Torbjørn har innhentet forslag til utforming av nytt skilt («Ekromskogen» og husnr til-fra) til info-tavle ved hus 9/10 etter den gamle info-tavlen som falt ned på grunn av råte. Stativ med info-tavle settes opp igjen på dugnaden.

Øvrige oppgaver: Torbjørn har oversikt.

Containere bestilles av Karin, antall avklares seinere.

 

 

Torbjørn

6

 

 

Tilrettelegging for el-biler
Generalforsamlingen 2014 ga styret i oppdrag å utrede behov, tiltak og kostnader ved tilrettelegging for el-biler i Ekromskogen.

El-bil Norge har utarbeidet en veileder for tilrettelegging for el-biler i borettslag og sameier, med anbefalt fremgangsmåte. Styret følger anbefalingene i denne og starter med spørreskjema til beboerne for å kartlegging fremtidig behov, før befaring av elektrisk anlegg, forslag til løsning og prisoverslag.

Mulige støtteordninger sjekkes.

Sikringskap/el-tavler må trolig skiftes og kapasiteten utvides.

El-tavlene i garasjene – med unntak av garasjen i nr. 4 - er uansett modne for snarlig utskifting/utbedring.

Saken legges fram på vårens generalforsamling med forslag til vedtak.

 

Karin

7

Eventuelt.

a)      Styret mangler fullstendig oversikt over beboerne fordi det ikke meldes styret ved eierskifte. Ved neste fellesmail som går ut legges det til en påminnelse om at det gis beskjed til styret ved eierskifte slik at vi kan sende velkomstbrev.

b)      Garasje9/vannkran. Blir reparert før vinteren.

c)       Nøkler til alle garasjeansvarlige til boden i garasje4.

d)      Stoppekraner. Mange er ikke funnet. Vi sjekker hva som er gjort tidligere vedr saken og drøfter videre på neste styremøte.

 

 

 

8

Neste møter

Torsdag 23. oktober 2014. kl. 2000.

Onsdag 19. november 2014 kl.2000.

Hos Karin