EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE  6/2014

Tilstede:

Karin, Georges, Wenche, Jan Ove, Torbjørn,  Sigve, Bodil

Forfall:

Ingen

Dato:

23.oktober 2014

Sted:

Hos Karin

Møte nr.

6/2014-15

Referent:

Bodil

Sendes:

 

Styrets medlemmer og varamedlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører

 

SAK

NR:

SAKLISTE

1) Protokoll fra forrige styremøte – oppfølging av løpende saker
2) Evaluering av høstdugnaden
3) Trefelling – hva gjør vi og når?
      Henvendelser vedr. trefelling fra beboere
4) Henvendelse vedr. dekning av kostnader ved felling av trær utenfor    42b
5) Henvendelse vedr. oppsamlingsplassen for hageavfall
6) Huseiernes Landsforbund. Tegning av medlemskap.
7) Brøyting og strøing. Videreføring av avtale?
8) Eventuelt

 

 

ANSVAR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Protokoll fra forrige styremøte/oppfølging av løpende saker

P-plass nedenfor hus 4: Det som er planlagt for høsten gjøres nå, noe arbeid må utsettes til våren.

Istandsetting av grøfter/plasser igangsettes i uke 44.

Kartlegging/el-biler; Karin går gjennom svarene som er kommet inn til nå. Påminning til beboerne dersom mange svar mangler.

 

 

2

Evaluering av høstdugnaden

Det ble nesten for få arbeidsoppgaver, alle oppgaver ble utført.

Relativt godt oppmøte.

Ett rekkverk ble ikke reparert, antagelig pga en misforståelse/dårlig kommunikasjon.

En stor og spesiell takk til Kåre Hjelseth for all ekstra innsats både under dugnad og ofte ellers!!

 

Torbjørn

3

Trefelling – hva gjør vi og når?

    Henvendelser vedr. trefelling fra beboere

                - Elsa Hanne Turtumøygard vedr. stor bjørk i 43a

Naboene må snakke sammen først og prøve å komme til enighet.

                - Paul Knutsen vedr. bjørk utenfor  42b

Treet er nå felt. Knutsen har dekket kostnaden. Se sak 4.

                - Håkon Bergseth vedr. rogn ved innkjørsel hus 10 og selje ved hus 9A

Selja skal felles og stubben freses.Nyplanting deretter. En del av rogna tas ned. Arnfinn Stubrud spørres om han vil stå for trefelling.

                - Janeke Meyer Utne vedr. granen bak hus 19A

Dette treet blir stående, gir god skjerming og representerer ingen risiko.

                - Knut Bjarne Rørvik vedr. trær på lekeplassen ved hus 27B

Styret gjør en ny befaring og tar deretter stilling til henvendelsen fra Rørvik. Eventuell felling til våren.

                - Eli Arnlien og Knut Arne Høysveen 44A vedr. trærne mellom eiendommene og Fagabergveien (på kommunens eiendom).

Styret gjør en befaring våren 2015 og lager en plan for felling med sikte på gjennomføring på dugnad vår 2015.

Trærne på fellesarealer som nå er merket for felling pluss de to trærne ved 9/10 vil bli felt i høst.

                  

Karin

4

Henvendelse fra Paul Knutsen vedr. dekning av kostnader ved felling av trær utenfor 42b

Søknaden avslås. Styret dekker bare kostnader knyttet til tiltak som er behandlet og vedtatt gjennomført.

 

 

 

Karin

5

Henvendelse fra Synne Svendsrud vedr. oppsamlingsplassen for hageavfall

Oppsamlingsplassen er tømt nå. Ordningen blir evaluert på generalforsamlingen 2015.

 

 

 

Karin

6

 

 

Huseiernes Landsforbund. Tegning av medlemskap.

Huseierlaget kan stå som «kollektivt medlem». Kostnad: 1400 kr/år. Betyr tilgang til relevant info bl.a. på det juridiske området, rabatter på forsikringer m.v.

Styremedlemmene ønsker å sette seg bedre inn i saken. Saken tas opp på neste styremøte den 19.november.

 

 

 

Karin

7

Brøyting og strøing. Videreføring av avtale?

Styret går inn for å videreføre avtalen med Smestad.

Jan Ove

8

Eventuelt.

a)      Nettsiden til Huseierlaget er nede igjen. Sigve og Karin ser på dette.

b)      Det må kjøpes inn flere fjernkontroller/portåpnere.

c)       Det er nå skiftet til kodelås på boden i garasje 4.

 

Sigve og Karin

9

Neste møte

Onsdag 19. november 2014 kl.2000.

Hos Karin