EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE  4/2014

Tilstede:

Karin, Georges, Wenche, Jan Ove, Torbjørn, Sigve, Bodil

Forfall:

Inge

Dato:

26. august 2014

Sted:

Hos Karin

Møte nr.

4/2014-15

Referent:

Bodil

Sendes:

Styrets medlemmer og varamedlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører

 

SAK

NR:

SAKLISTE

1)Protokoll fra forrige styremøte

2)Regnskap 1. halvår 2014

3) Plankomitéen

4) Høstdugnaden

5) Istandsetting av parkeringsplassen nedenfor hus 4

6) Handlingplan 2014. Hva er gjort og hva gjenstår? 

7) Fartsdumper og skilting i feltet (Jan Ove hovedansvarlig for saken)

8) Eventuelt

 

ANSVAR:

1

Protokoll fra forrige styremøte

Saker gjennomgått.

Alle aktuelle saker fulgt opp.

Instruks/garasjeansvarlig ikke helt på plass enda, men ansees ferdigbehandlet i styret.

Honorar for gressklipping egen sak 8a).

Den planlagte sommerfesten 23.august regnet dessverre bort.

 

2

Regnskap 1. halvår 2014

Uforutsett stor utgift på post 6600 i forbindelse med etablering av varmekabler i nedkjøringa til garasje 49 samt utbedring av feil i det elektriske anlegget i garasje 4. Leder kontakter regnskapskontoret for nærmere spesifikasjon enkelte poster i regnskapet.
Regnskapet ser alt i alt greit ut.

Karin

3

Plankomitéen

Status vedr.  arbeide ved garasje 10: jord for påfyll langs murkant kommer uke 36.

Planter er kjøpt inn.

Beboerne som sogner til garasje 10 innkalles til dugnad onsdag den 3. og torsdag den 4. september for å sluttføre arbeidet.

Asfaltering rundt molok’er ved garasje 10 gjenstår.

Torbjørn

4

Høstdugnaden

Tidfestes til 7. og 8. oktober.

Restaurering av gjerder vil være en av hovedoppgavene under dugnaden. Mye må skiftes flere steder i feltet

Torbjørn

5

Istandsetting av parkeringsplassen nedenfor hus 4

Jeistad er kontaktet for å sluttføre det påbegynte arbeidet på plassen. Endelig plassering av plassen for oppsamling av hageavfall vurderes – ut i fra best mulig utnyttelse av plassen til oppstilling av hengere. Behov for duk og grusing vurderes.

Jan Ove

6

Handlingsplan 2014. Hva er gjort og hva gjenstår?

Følgende gjenstår:

El-biler: Utredning gjennomføres før generalforsamling 2014.

Oppmerking av p-plasser ute: Tiltaket blir gjennomført høsten 2014.

Jan Ove og
Torbjørn

7

Veier/stier, fartsdumper og skilting i feltet

Jan Ove la fra skriftlig orientering/oppsummering vedr. ovennevnte.

Store nedbørsmengder ødelegger veinettet i feltet. Alle beboere oppfordres til å sjekke dreneringa på/ved respektive eiendommer og utbedre evt problemer i den grad det er mulig med handmakt.

Jan Ove følger opp spørsmål omkring utbedring, skilting og evt montering av speil i gangvegen sør for feltet, med Lhmr kommune.

Jan Ove

8

Evt.

   1a)      Honorar for gressklipping settes til kr 800 pr.gang pga økning i arbeidets omfang.

   1b)     Trefelling i feltet. Styret vil innhente råd fra fagperson mht tynning og bevaring av trær i feltet. Momenter å ta hensyn til er behov for skjerming, behov for utsikt samt fare for at store  trær med skader/råte blåser overende.

   1c)   Stort hull i veidekket i øvre innkjøring til feltet.  Saken drøftes med leder i planutvalget for å vurdere utbedring her samtidig med asfaltering rundt molokkene.

 

Karin

 

Karin

9

Neste styremøte er torsdag den 25.september kl.2000 hos Karin.