EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE  3/2014

Tilstede:

Karin, Jan Ove, Torbjørn, Sigve, Bodil. Varamedlem Wenche Kristiansen

Forfall:

 Georges

Dato:

16.juni 2014

Sted:

Hos Karin

Møte nr.

3/2014-15

Referent:

Bodil

Sendes:

Styrets medlemmer og varamedlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører

 

SAK

NR:

SAKLISTE

1.  Protokoll fra forrige styremøte. 

2.  Orientering / oppfølging av pågående saker

3.Endring i vedtektene Ekromskogen Huseierlag SA

4.  Instruks for garasjeansvarlige

5. Plenklipping – avmerking av arealene som skal klippes. Fastsetting av godtgjørelse

6.  Fordeling av oppgaver og ansvar innen styret

7.  Eventuelt

ANSVAR:

1

Protokoll fra forrige styremøte

Saker gjennomgått.

Slemming av murer ved garasjene er drøftet med murmester. Styret velger å ikke prioritere dette arbeidet i denne perioden. 

Forøvrig alt i rute.

 

2

Orientering / oppfølging av pågående saker

a)Mur og beplantning ved garasje 10. Mur blir fullført av noen få frivillige beboere. (Det har ikke vært stor oppslutning om denne dugnaden.) Plankomitéen vil stå for beplantningen.

b)Oppsamlingsplass for hageavfall.

Det er nå klart for oppsetting av binge for hageavfall. Styret tar ansvar for gjennomføring primo juli.

c) Oppsetting av nytt gjerde etter hærverk mellom hus 4/5. Det er satt opp nye blokker og stolper er satt på plass, men ikke tilstrekkelig festet. Dette følges opp overfor håndverkeren.

d) Oppretting av vei i krysset mellom hus 4/5 og 18/19. Dette skulle vært gjort i forbindelse med annet gravearbeid som nylig er gjort i feltet. Oppgaven er antagelig uteglemt. Saken følges opp overfor Jeistad.

Torbjørn, Jan Ove

Georges

Jan Ove

3

Endring i vedtektene for Ekromskogen Huseierlag SA

Forslaget til endring vedtatt av beboerne i generalforsamling gjennomført ved skriftlig avstemning fullført den 6.ds. 85 svar innlevert. Enstemmighet.

Karin følger opp med føring av protokoll som sendes beboerne og Brønnøysundregisteret.

Karin

4

Garasjene. Instruks for garasjeansvarlige

Sigve har laget utkast til nye instrukser og sjekkliste.

Forslagene godkjent som gjeldende instrukser og sjekkliste med de endringer som fremkom i møtet.

Sigve

5

Plenklipping – avmerking av arealene som skal klippes. Fastsetting av godtgjørelse

Det er kommet innspill fra beboere mht arealer som skal klippes. Det må gjøres en gjennomgang med årets klippe-ansvarlige slik at alt aktuelt blir ivaretatt.

Det vedtas at godtgjøring økes med kr.100,- pr. gang pga utvidet areal.

Jan Ove

6

Fordeling av oppgaver og ansvar innen styret

Varamedlem Wenche Kristiansen får ansvar for å kontakte GLØR når containeren for hageavfall i øvre del er full.

Forøvrig ingen aktuelle behov for omfordeling av oppgaver.

 

7

Velferdskomitéen

Ønske fra velferdskomitéen om å kjøpe inn lekeutstyr, grilltønner og evt partytelt i anledning sommerfest 23. august.

Styret syns det er hyggelig at velferdskomitéen har planer om å arrangere fest. Komitéen stilles fritt til å disponere midlene de er tildelt på budsjettet.

Karin avklarer med leder av komitéen hva de ønsker å prioritere og kostnadene.

 

Karin

8

Evtuelt

Problem med vannkran i garasje 9. Garasjeansvarlig i styret kontakter rørlegger slik at vanntilførsel og kran kommer i funksjon igjen.

- Styret er orientert om bygningsmessige endringer i 6B, 44A og 39A.

-  Innkjøp av materialer til vedlikehold av gjerder i feltet. En beboer har påtatt seg å gjøre noe av arbeidet. Det som gjenstår til den tid må gjøres på høstens dugnad.

Sigve

Torbjørn

9

Neste styremøte er onsdag den 20. august kl.2000 hos Karin.

«Fartsdumper og skilting i feltet» blir en hovedsak på dette møtet. Ansvar for forberedelse av sak: Jan Ove.