EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE  2/2014

Tilstede:

Karin, Torbjørn, Jan Ove,  Sigve,  Georges,  Bodil. Varamedlem Wenche Kristiansen

Forfall:

Ingen

Dato:

14.mai 2014

Sted:

Hos Karin

Møte nr.

2/2014-15

Referent:

Bodil

Sendes:

Styrets medlemmer og varamedlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører

 

SAK

NR:

SAKLISTE

1. Protokoll fra forrige styremøte. 

2. Orientering / oppfølging av pågående saker

3. Vårdugnaden. Utført arbeid – gjenstående     arbeid

4. Garasjene. Instruks for garasjeansvarlige

5. Brønnøysundregisteret. Melding om               registrering ikke godkjent.

6.  Eventuelt

ANSVAR:

1

Protokoll fra forrige styremøte

Saker gjennomgått. Alt i rute.

 

2

Orientering / oppfølging av pågående saker

a)Mur nederst i gangsti mellom hus 4 og 5.

Georges orienterer om alternativer.

Vedtak: Styret går inn for rimeligste alternativ, dvs å reparere eksisterende mur. Bytte ut ødelagte steiner på toppen med stein som er så lik som mulig og gjenbruke stolper og annet materiale. Anleggsgartner Per Hansen leies inn for å gjennomføre utskifting av stein og sette opp gjerdestolper. Beboere setter opp nytt gjerde.

b)Gravearbeider v/Lars Jeistad.

Aktuelle arbeider: Anlegg av hageavfallsbinge nedenfor hus 4,  om mulig utvidelse av nedre p-plass, opprensking rundt nedre p-plass, utskifting av masse i fhv sandkasse ved trafo-kiosken på toppen av gangvei mellom hus 4 og 5, fjerning av hauger med gammelt hageavfall som ligger i og rundt feltet – spesielt langs gangstien på nedsiden av feltet, gravearbeid i forbindelse med restaurering av mur nedenfor nr.10 (kombinert med dugnadsinnsats).

Blir gjennomført i siste halvdel av mai 2014.

Georges/Karin

Plankomiteèn

3

Vårdugnaden. Utført arbeid – gjenstående arbeid

Rengjøring av murer og porter på alle garasjer unntatt nr.9 (pga ødelagt vannkran i garasjen) ble gjennomført.

Rydding, raking osv på store lekeplass og ellers i feltet, rydding i skråningen på oversiden av øvre p-plass ble gjort.

Alle 10 bord ble vasket, skrapet og pusset. Er klare for beising. Beis (seterbrun) og malekoster blir kjøpt inn og jobben gjort av frivillige beboere i nærmeste framtid.

Gjenstår også å restaurere gjerder. Materialer blir kjøpt inn og arbeidet gjennomført av frivillig beboer.

Torbjørn

4

Garasjene. Instruks for garasjeansvarlige

Sigve skal lage utkast til ny instruks.

Forslag om å utarbeide ei sjekkliste skal fylles ut og signeres av garasjeansvarlig i forkant av hver generalforsamling.

Forslag om å utarbeide oversikt over hvem som har den enkelte garasjeplass og hvem som er garasjeansvarlig. Folieres og henges opp i hver garasje.

Sigve jobber videre med prosedyrer osv.

Sigve

5

Brønnøysundregisteret. Melding om registrering ikke godkjent.

Vedtektsending vedr fordeling av kapital ved oppløsning av samvirkeforetaket ble ikke godkjent.

Brønnøysundregisteret ønsker kopi av stiftelsesprotokoll og bemerker at varamedlemmer i styret må anføres.

Bekreftelse på engasjement av revisor må legges ved.

Styreleder kontakter Brønnøysundregisteret for avklaring av disse spørsmålene.

Det må avklares hvorvidt det kreves ny generalforsamling for å korrigere slik at vedtektene blir i overensstemmelse med krav.

Karin

6

Eventuelt

a)Maling av gjerder og benk/bord. Alt skal males i farge seterbrun.

b)Slemming av veggene ved innkjøringene til garasjene er foreslått av beboer som også har sagt seg villig til å delta i gjennomføring. Styret er positive til forslaget.  Det innhentes råd fra fagfolk mht overflatebehandling av slike murer. Vurdere å behandle en mur i første omgang for å se hvordan slemming vil fungere.

c)Strømforbruk, garasjer. Strømforbruk i alle garasjer er nokså likt, med unntak av nr.47. Sigve sjekker saken med garasjeansvarlig, men forklaringen er antakelig at forbruket er stipulert i denne garasjen, ikke avlest som i de andre garasjene.

d)Container-skilt i sør-østre hjørne av feltet må fjernes. Dugnadsjobb.

e)Vannkran i garasje nr.9 er defekt. Garasjeansvarlig blir bedt om å se på saken.

f)Ekromskogen har 40-årsjubileum 27. august 2015!! Feiring må forberedes.

g)Styret har diskutert å sette bort enkelte mindre jobber i feltet til frivillige beboere mot en liten, nærmere fastsatt, godtgjørelse.
Arbeidene vil i hvert enkelt tilfelle ”utlyses” ved e-post til beboerne, slik at flere har anledning til å tilby sin innsats.

Jan Ove og Torbjørn

7

Neste styremøte er mandag den 16. juni kl.2000 hos Karin.