EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE  1/2014

Tilstede:

Karin, Thorbjørn F, Jan Ove, Sigve, Bodil. Varamedlem Wenche Kristiansen

Forfall:

Georges og varamedlem Thorbjørn Øien

Dato:

10. april 2014

Sted:

Hos Karin

Møte nr.

1/2014-15

Referent:

Bodil

Forfall:

Georges og varamedlem Thorbjørn Øien

Sendes:

Styrets medlemmer og varamedlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører

 

SAK

NR:

SAKLISTE

1. Presentasjon – bli kjent

2. Konstituering:
 - Valg av nestleder
 - Valg av sekretær

3. Fordeling av faste oppgaver.

4. Planer for kommende periode – oppfølging/tidsplan
5. Vårdugnad – tidfesting, ansvar og oppgaver

6. Hageavfall. Etablering av ”lagringsplass” – bestilling av containere

7. Møteplan for styret

8. Eventuelt

ANSVAR:

1

Presentasjon bli kjent
Styrets medlemmer/varamedlem presenterte seg selv og felter innen styrets ansvarsområde de ønsket å engasjere seg.

 

2

Konstituering.

- Valg av nestleder: Thorbjørn Forseth
 - Valg av sekretær: Bodil Ulimoen

1. vara innkalles og møter fast.

 

3

3. Fordeling av faste oppgaver:
 - Medlem Plankomiteen: Styrets leder

 - Hovedansvarlig garasjene: Sigve Røhne  får ansvar for garasjer

- Oppfølging – containere/GLØR+ strøing og brøyting: Jan Ove Bakkom

 

4

4. Planer for kommende periode – oppfølging/tidsplan
 - El-biler

- Drenering av veiene inne i feltet,  samordnet med annet                                  gravearbeid i feltet. Hvis mulig benyttes overskuddsmasse og innleide maskiner til etablering av fartsdumper i øvre del av feltet som en prøveordning.

 - Fartsdempende tiltak (dumper, skilt)

- Oppmerking av parkeringsplasser ute

- Reparasjon av mur samt oppsetting av nytt gjerde ved gangstien mellom hus 4 og 5

JanOve/Thorbjørn

Jan Ove

Jan Ove/Sigve

Thorbjørn

Georges

5

Vårdugnad – tidfesting, ansvar og oppgaver

Dugnaden tidfestes til mandag 5. og tirsdag den 6. mai.

Beskjed går til velferdskomitéen.

Thorbjørn tar ansvaret for organiseringen av dugnaden og kommunikasjon med plankomitéen.

Karin

Thorbjørn

6

Hageavfall. Etablering av ”lagringsplass” – bestilling av containere

To containere for hageavfall bestilles for plassering nå før påske. Container for restavfall og flere containere for hageavfall bestilles for plassering til vårdugnaden.

Kommunen har gitt klarsignal for etablering av komposteringsplasser ned og sør for nederste p-plass og på sørøstre hjørne av feltet, mot fotballbanen.

I samarbeid med plankomitéen snekres en enkel avgrensning av komposteringsplassene.

Jan Ove

7

Møteplan for styret

Tirsdag 20. mai kl.2000.

Mandag 16.juni kl.2000.

 

8

Eventuelt

8.1 Brev til styret fra beboere Anne og Harald Dahl

Sendt som innspill til generalforsamlingen.
Styret sender svar til avsenderne der det uttrykkes forståelse for synspunktene.

Styret tar opp spørsmålet om bilkjøring på den kommunale gangveien. (Skilting, selvlukkende bom, speil, kostnadsdeling)

8.2 Rydding av boden i garasje 4

Styret tar en opprydding den 22. april kl.1830.

8.3 Skolestruktur i N.Ål

Jan Ove har vært på info-møte om skolestruktur. Ekrom skole er sannsynligvis ”truet av nedleggin g”, dvs en sammenslåing med Kringsjå. Skal styret engasjere seg i å kjempe for å beholde Ekrom skole? Delte meninger i styret.

8.4 Innkjøp av folieringsmaskin

Clas Ohlsson har tilbud på folieringsmaskin. Styrets går til innkjøp

Karin/Jan Ove

Jan Ove/Sigve

Karin

 

Saker til senere møter          
Justering av instruks for garasjeansvarlige (for eksempel ansvar for oversikt over el-biler/behov for strømuttak, påse at lagring av diverse utstyr i garasjene begrenses)
Fartsdempende tiltak, kjørekultur                                

 
 

Neste møte: Mandag 20. mai kl. 2000 hos Karin