EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE

Tilstede:

Else, Georges, Thorbjørn, Jan Ove, Jostein, Erik og Karin

Sted:

Hos Karin

Dato:

18. februar 2014

Møte nr.

12

Referent:

Karin

Forfall:

Velferdskomiteen var invitert til å delta, men møtte ikke

Sendes:

Styrets medlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører

 

SAK

NR:

SAKLISTE

ANSVAR:

 

1. Protokoll fra møte 09. januar 2014

2.

 

1.

Gjennomgang av protokoll fra møte 09. desember -13.

Alle saker er under arbeid/kontroll.
Møtelokale – Ekrom skole – er bestilt

Forslag til møteledere: Arne Steine og Kjell Iversen

Karin

2.

Generalforsamling 2014.

Dato for generalforsamling 2014 og frist for innsending av forslag er kunngjort på oppslagstavlene og på huseierlagets nettside.

Det foreligger to innkomne forslag hittil.

Beboerne sendes påminnelse om dato for generalforsamling og frist for innsending av forslag.

Karin

3.

Årsberetning – fordeling av oppgaver

Innledning og generelle betraktninger

Økonomi

Garasjeanleggene – (inkludert termografering)

Trefelling

Nettsidene

Kjøring i feltet

Garasjenedkjøringene 47-48 og 49, samt skade på molokkene

Oppmerking i garasjene

Hærverk på rekkeverket – gangstien ved hus 4

Dugnadene

Veier og stier

Akebakken

Else

Else

Erik

Jostein

Karin

Jan Ove

Else

Thorbjørn

Georges

Thorbjørn

Jan Ove

Jostein

4

Endring i trafikkbildet

Etter montering av bommer, kan det synes som om kjøring på gangstien nederst og opp langs sydsiden i feltet har økt. I tillegg til at kjøring på gangstier er forbudt i henhold til veitrafikkloven, representerer kjøringen en stor trafikkfare. Gangstien er skolevei for mange barn i området.  Gangveien er uoversiktlig og spesielt på glatt føre må farten settes opp før svingen for å komme opp bakken. Det er meldt om flere nestenulykker i møte mellom bil og barn.  Beboerne må igjen gjøres oppmerksomme på trafikkfaren, at det er ulovlig å kjøre på gangveien og henstille til at dette opphører.

Karin

5

Lys i akebakken. Fordeling av kostnader
Kostnaden til lys i akebakkene deles med borettslaget nedenfor etter en gitt nøkkel.

Tidligere regnskapsfører kontaktes for å få nærmere informasjon om hvordan dette er løst tidligere.

Jostein

6

Innbrudd/Hærverk ved garasje 10
Døren til garasje 10 er brutt opp. Det er ikke meldt om forsvunne gjenstander eller hærverk på biler/ustyr. Det er kun mindre skader rundt døra, som vi kan fikse selv.

Lyspunktene over informasjonstavlen er skiftet ut, etter å ha vært ute av funksjon i lengre tid. Etter kort tid er en av lampene ødelagt – hærverk?

Jan Ove

7

Honorar – avregning mot felleskostnader

Styret vil fremme forslag for generalforsamlingen om at honorarer avregnes mot felleskostnader. Iflg. Regnskapsfører vil ikke honorar som godtgjøres på den måten være skattepliktige.  Huseierlaget unngår på denne måten arbeidsgiveravgift. For leder og sekretær som har honorar høyere enn felleskostnadene, vil kun den delen som overstiger disse være grunnlag for skatt og arbeidsgiveravgift.

 

8

Regnskap 2013
Etterlyse avsluttet regnskap for 2013 fra regnskapsfører.

Be samtidig om grunnlag for budsjettering 2014

Else

9

Honorar til tidligere regnskapsfører

Tidligere regnskapsfører/kasserer sa opp sitt engasjement mvf 1. januar 2014, men tok fortsatt ansvar langt over denne dato, da det tok lang tid før ny regnskapsfører fikk tilgang til våre konti m.m. Tidligere regnskapsfører har også deltatt i en del møtevirksomhet knyttet til overføringen av oppgavene. Hun ønsker godtgjort arbeidsoppgavene utført etter 1.1.2014.

Styret ber tidligere regnskapsfører lage en oversikt over utførte oppgaver og medgått tid, som grunnlag for beregning av honorar for disse.

Else/Karin

10

Velferdskomiteen

Generalforsamlingen 2013 vedtok at det skal utarbeids nye retningslinjer for velferdskomiteen. Styret har ved flere anledninger hatt kontakt med komiteen og bedt om disse komme med innspill til nye retningslinjer.

Purre opp og be om innspill innen kommende styremøte.

Else

11

Valgkomiteen

Valgkomiteen er tilskrevet om dato for generalforsamlingen.

Kontaktes med forespørsel om arbeidet er igangsatt

Karin

12

Forsikringer

Undersøke mulig utvidelse av forsikringene til å omfatte bommer, molokker, lekeutstyr osv.

Karin

 

Neste møte onsdag 05.03. kl. 1800 hos Karin