EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE

Tilstede:

Thorbjørn, Jan Ove, Jostein og Karin

Sted:

Hos Karin

Dato:

9. januar 2014

Møte nr.

11

Referent:

Karin

Forfall:

Else og Georges.

Sendes:

Styrets medlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører

 

SAK

NR:

SAKLISTE

ANSVAR:

 

1. Protokoll fra møte 09. desember

2. Henvendelse vedr. utbygging/ombygging av bolig

3. Måking o strøing

4. Bortkjøring av juletrær

5. Garasjene

6. Lys i akebakkene

7. Retningslinjer for velferdskomiteen

8. Leie av postboks

 

1.

Gjennomgang av protokoll fra møte 09. desember -13.

Alle saker er under arbeid/kontroll.
Møtelokale – Ekrom skole - for generalforsamlingen 2014 må bestilles

Kontakte Arne Steine om å være møteleder på generalforsamlingen

Jostein

Karin

2.

Henvendelse vedr. utbygging/ombygging av bolig

Styret har mottatt henvendelse vedr. utbygging/ombygging av boliger i Ekromskogen. I henvendelsen pekes det videre på at hvite vinduer er i strid med gjeldende regelverk for huseierlaget.

Styret vil presisere at medlemmene i Huseierlaget står som selvstendige eiere og har full råderett over egen bolig, innenfor regelverket i Plan- og bygningsloven. Huseierlagets vedtekter har ingen bestemmelser som regulerer bygningsmessige forhold. I ordensreglene er det inntatt en bestemmelse om at Styret skal ha nabovarsel i forbindelse med fargeendring og melding eller søknad til bygningsrådet ved all utvendig forandring på boligen. Om dette også omfatter annen farge på vinduene kan diskuteres.

Nevnte bestemmelse gir Styret kun uttalerett, på linje med berørte naboer.
Anser nabo eller andre berørte at bestemmelsene i lovverket ikke er fulgt, må saken tas opp med kommunens byggesaksavdeling som rette vedkommende.

 

3.

Måking og strøing

Kontrakt med Ole Smestad vedr. måking/strøing er utarbeidet og undertegnet.

Jan Ove er styrets kontakt mot O. Smestad og følger opp tjenesten.

Intern utlysing av ledig oppdrag vedr. måking/strøing av stien mellom hus 4 og 5.

Jostein

4.

Bortkjøring av juletrær

Avtalen med O. Smestad inkluderer bortkjøring av juletrær fra oppsamlingsplass nedenfor hus nr. 4 og ved innkjøringen øverst i feltet.  Frist for bortkjøring 20. januar.

Oppslag om dette settes opp.

 

5.

Garasjene

         Regnskapsfører må gis beskjed om å utbetale honorar til garasjeansvarlige for 2013 snarest.

         Motor til garasjeporten i nr. 9 er skiftet og fungerer som den skal. Støyproblemene er borte.

        Garasjen i nr. 47 har hatt elektriske problemer.  Relè som styrer porten var ødelagt og måtte skiftes. Dårlige brytere er skiftet.  En strømførende varmekabel lå fritt utenfor garasjen, men er nå koblet ut og fjernet.  Behov for gjennomgang og ettersyn av det elektriske anlegget i den enkelte garasje?  Vurderes nærmere

         Reviderte retningslinjer for garasjeansvarlige.
Følge opp.

Else

Erik

6.

Lys i akebakkene

  Det er ikke strøm til lysmastene i akebakkene. Feilmelding er sendt.

      Regnskapsfører må fordele kostnader og sende krav til Borettslaget nedenfor om innbetaling av andel av kostnadene. Kontakte Monika Hallstrøm om fordelingsnøkkel.

Else

7.

Retningslinjer for velferdskomiteen

Kontaktperson for velferdskomiteen var innkalt, men hadde sykdomsforfall. Nye retningslinjer skal utarbeides og forelegges kommende generalforsamling til behandling. Styret har tidligere sluttet seg til uttalelsen fra foregående års valgkomite vedr. oppgavefordeling mellom styret og velferdskomiteen – vedlagt årsmøtedokumentene. Uttalelsen kan danne grunnlag for arbeidet med nye retningslinjer.

 

8.

Leie av postboks

Det er ledige postbokser på Kiwi. Pris kr. 600/år.

Styret inngår avtale om leie og sørger for adresseendring hos leverandører og samarbeidspartnere.

Karin

Else

 

Neste møte onsdag 19. februar kl. 1800 hos Karin