EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE

Tilstede:

Georges, Erik og Karin.
Representant for Velferdskomiteens var innkalt, men kunne ikke møte.

Sted:

Hos Karin

Dato:

27.11.13

Møte nr.

8

Referent:

Karin

Forfall:

 

Sendes:

Styrets medlemmer, velferdskomiteens representant, regnskapsfører.

 

SAK

NR:

SAKLISTE

ANSVAR:

 

1. Skifte av motor i garasje 9

2. Brannslukkere i garasjene

3. Pris på nye portåpnere

4. Hærverk på gjerde ved hus 4.

5. Lekkasje i garasje 9

6. Lysmast på lekeplassen

7. Kontrakt vedr. snømåking

8. Julegrantenning

9. Regnskapsrapport

 
 

Neste møte onsdag 27.11. kl. 1800 – 2000

 

1.

Skifte av motor i garasje 9

Det har vært kontroll på motorene til garasjeportene.  Tidligere er samtlige motorer skiftet, bortsett fra i garasje 9. Beboerne i nr. 9 har klaget over unødig støy fra garasjeporten, noe som iflg. kontrolløren har sammenheng med slitasje på motoren.
Pris ferdig montert ligger ventelig på ca. kr. 15000.

Hovedansvarlig for garasjene, Erik Hammer, følger opp, innhenter tilbud og bestiller såfremt prisen ikke avviker vesentlig fra hva som er antydet.

Erik Hammer

2.

Brannslukkere i garasjene

Brannslukkerne er godt over 10 år gamle. Så vidt vites har de  heller ikke vært kontrollert. Om brannslukkerne vil virke ved et eventuelt branntilløp er usikkert.
Brannslukkerne bør skiftes ut og det bør komme inn et punkt i instruksen for garasjeansvarlige om regelmessig kontroll av apparatene, eks. i forbindelse med vår- og høstdugnad.

Erik Hammer

3.

Pris på portåpnere

Det er kjøpt inn nytt lager av portåpnere. Portåpnerne selges uten påslag for fortjeneste – pris kr. 1050.

 

4.

Hærverk på gjerde ved hus nr. 4

Gjerde nederst i gangstien ved hus nr. 4 er revet ned. Stenene i forstøtningsmuren som gjerdestolpene er fest til, er også ødelagt.

Det som har skjedd kan tyde på hærverk, uten at vi har belegg for å påstå dette.
Snøen er på vei og det haster med å få reparert gjerdet.

Aktuelle firma kontaktes for tilbud.

Georges og Karin

5.

Lekkasje i garasje 9

Garasjen har vært thermografisk undersøkt og det er ikke funnet tegn til lekkasje noe sted.
Vedkommende som har klaget på lekkasje fra taket og tidligere har opplevd at bilen har fått ”flekker”, er orientert om dette.

Det er tidligere satt opp plate i taket på vedkommendes garasjeplass. Dersom det fortsatt oppleves lekkasje, må platen skiftes ut med en som gir beskyttelse på et større område.

Georges

6.

Lysmast på lekeplassen.
Lysmasta på store lekeplassen er fortsatt svart. Jan Ove har bestilt pære av den type som kreves og er klar til å montere denne innen søndag 01. da julegrana skal tennes.

 

7.

Kontrakt vedr. snømåking og brøyting

Jan Ove og Georges arbeider med utkast til kontrakt vedr. brøyting og strøing.

Kontrakten må inneholde pris for arbeidet. Videre bør kontrakten gi detaljer om arbeidets omfang.

Georges

8.

Julegrantenning

Velferdskomiteen arrangerer julegrantenning søndag 01. desember.

Styret ønsker seg et stort og fint tre. Dersom det er behov for flere lys/ny lysslynge har velferdskomiteen fullmakt til å kjøpe inn.

 

9.

Plankomiteen – godtgjørelse

Det er satt av kr. 10 000 i budsjett som honorar til Plankomiteen.
Beløpet fordeles med kr. 4 000 til leder og kr. 1 500 til hver av de 4 øvrige medlemmene. Utbetales i januar 2014.

Regnskapsfører gis beskjed om dette.

Karin

10.

Regnskapsrapport t.o.m. periode 10.

Før styret tar stilling til regnskapsrapporten, må det innhentes detaljert oversikt over hvilke kostnader som er ført på de enkelte poster. Regnskapsfører kontaktes om dette.

Karin

 

Neste møte: mandag 09.12. forutsatt at styret blir tilnærmet fulltallig.