EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE

Tilstede:

Else,  Jan Ove, Jostein, Thorbjørn, Georges og Karin.
Representant for Velferdskomiteens var innkalt, men kunne ikke møte.

Sted:

Hos Karin

Dato:

23.10.2013

Møte nr.

7

Referent:

Karin

Forfall:

 

Sendes:

Styrets medlemmer, velferdskomiteens representant, regnskapsfører.

 

SAK

NR:

SAKLISTE

ANSVAR:

1.

Regnskapsførsel.

Regnskapskontoret er kontaktet vedr. fakturabeløpenes størrelse sett i forhold til inngått avtale.

Er forsøkt purret opp via e-post og telefon, uten resultat. Vi har heller ikke mottatt purring på ubetalte fakturaer.

Else

2.

Parkeringsplassen ved nr. 10
Trond Johansen har kommet med forslag om utvidelse av  parkeringsplassen i ”innhuket” ved molokkene, slik at plassenen blir dypere i det aktuelle området. Massen som graves ut vil kunne benyttes til å planere ut resten av området.
Forutsetningen for utvidelse må være at T. Johansen ikke betrakter plassen som graves ut som privat.

Det er stort behov for belysning ved molokkene – det legges kabel i forbindelse med gravingen.

Styret tar ikke stillingen til henvendelsen foreløpig, men ber om Plankomiteens uttalelse til saken.

 

3

Uttak av strøm fra garasjene

Bruk av strøm fra garasjene til motorvarmer om vinteren kan ikke tillates. Strømforbruket inngår i felleskostnadene og privat strømbruk kan ikke belastes disse.

 

4

Garasjen i hus 9.
Vi venter på fagperson som skal vurdere eventuell lekkasje i garasjen. Resultatet vil være avgjørende for eventuelle tiltak.

 

5

Nettsidene
Nettsidene har nok en gang vært gjenstand for hacking. Ny gjennomgang av sidene og diverse omlegginger skal forhåpentlig bidra til at hacking unngås i fremtiden.

 

6

Trefelling i området mellom Huseierlaget og Ringen Borettslag
Ringen Borettslag har i brev til oss meddelt at de fortsatt ikke erfornøyd med ryddingen etter trefellingen, til tross for at det i tilknytning til høstdugnaden ble ryddet og kjørt bort to fulle containere med avfall.
Borettslagets brev besvares.

Jostein

7

Lysmast utenfor hus 43.

Lysmasten heller og skaper vanskelige situasjoner om vinteren.

Jan Ove har vært i kontakt med kommunen, Eidsiva og øvrige fagpersoner. Kommunen er eiere og bestiller arbeid/utbedring hos Eidsiva. Nyttig lenke på kommunens hjemmeside: Mitt nabolag.

Jan Ove

8

Merking av garasjeplassene

Arbeidet er sluttført på dugnad av styremedlemmer.  I garasjene 47 / 48 var det flere forskjellige oppmerkinger. Det er maling igjen, som kan brukes til andre arbeider senere, eks. merking av garasjeplassene ute.

 

9

Snømåking og strøing

Kontrakt nesten ferdig utarbeidet av Jan Ove og Georges.

Utkastet sendes styrets medlemmer til orientering og evt. Uttalelse

To sandkasser må flyttes før snøen kommer – en langs den kommunale veien syd for feltet og en ved hus 31/32.

Flyttes til gangstien over den store lekeplassen

Georges

Georges og
Jostein

 

Neste møte onsdag 27.11. kl. 1800 - 2000