EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE

Tilstede:

Else,  Jan Ove, Jostein, Thorbjørn, Erik og Karin. Plankomiteens leder Håkon Bergseth deltok ved behandlingen av sakene 2 – 5. Representant for Velferdskomiteens var innkalt, men kunne ikke møte.

Sted:

Hos Karin

Dato:

23.09.2013

Møte nr.

6

Referent:

Karin

Forfall:

Georges. I hans sted møtte vara Erik Hammer

Sendes:

Styrets medlemmer, velferdskomiteens representant, regnskapsfører.

 

SAK

NR:

SAKLISTE

ANSVAR:

1.

Regnskapsførsel.

Regnskapskontoret er kontaktet vedr. fakturabeløpenes størrelse sett i forhold til inngått avtale

Else

2.

Plankomiteen

Håkon Bergseth orienterte om Plankomiteens arbeid og fremdrift.

$1-          Beplanting av skråningene utsettes inntil videre – vanskelig å få planter på denne tiden av året.

$1-          Området rundt molokkene ved hus 10 klippes for å få tilbake gressbakke.

$1-          Plastavfall:

Det har vært kontakt med GLØR for informasjon om erfaringer fra prøveordningen som er igangsatt. Foreløpig utklart hvilken ordning for mottak av plastavfall som vil bli etablert. Styret velger å avvente tiltak inntil GLØR har vedtatt sine planer.

$1-          Muren ved hus 10 har delvis rast ut og må rettes opp. Skal muren bli stabil krever dette at masse fjernes i bakkant og at drenerende masse fylles inn. Arbeidet vil bli utført i tilknytning til fjerning av masse før asfaltering rundt molokker, fjerning av hageavfall langs gangstien nederst i feltet og sluttføring av ryddearbeidene ved parkeringsplassen nedenfor hus 4. Til arbeidet leies det inn maskinell hjelp.  

$1-          Høye trær:

       HB kontakter gartnersakkyndig for vurdering av trær/sikkerhet

$1-          Selvlukkende bommer

Bommene er på plass og fungerer etter hensikten. Det registreres at kjøringen inn i feltet har avtatt.

Beboerne er i hovedsak svært fornøyde. Bommen går raskt igjen. Kan tiden før lukking eventuelt justeres?

Håkon sjekker.

3

Trefelling i området mellom Huseierlaget og Borettslaget.

Eidsiva ble trukket inn i arbeidet pga høyspentledningen. Eidsiva styrte hvilke trær som ble felt ut i fra avstand til ledningsnett m.m. Dette medførte at det ble felt flere trær enn opprinnelig planlagt

 

4

Ekrom skole. Parkering.

Huseierlaget retter henvendelse til skolen med anmodning om at personalet benytter parkeringsplassen som er anlagt, fremfor å parkere langs veien.

Karin

5.

Høstdugnad

Oppgaver:

Generelt:

Vask og beising/oljing av benker utstår til våren. Arbeidet skulle vært utført på vårdugnaden, men heftig regnvær gjorde dette umulig.

Parkingsplass ved hus 10:

Fjerne bringebærkratt og søppel mot naboen i nord

Beskjære furutrærne

Trappa må justeres

Skråning ved innkjøring til garasje ved hus 09:
Skråningen må ryddes og beskjæres. Sjekke tomtegrense – er det huseier eller huseierlagets ansvar?

Barkhaug mot veien mellom hus 5 og 6 må fjernes.
Beboer kontaktes om dette.

Lekeplass mellom hus 4 og 5:
Ønske om skiferheller på hele plassen. I dag er det skiferheller på deler av plassen, mens området rundt sandkassen er sand, hvor kattene gjør fra seg. Utsettes til vårdugnad

Skråningen langs gangveien mellom 4 og 5:

Ryddes og beskjæres

Store lekeplassen:

Rydding og luking generelt og spesielt bak hus 19B.

Koste gulvet i lekestua

Området bak lekestua bør klippes og inngå i klippeplanen

Vippehusken må renoveres – gummidemperne er råtne.

Kontakt leverandør om dette

Store lekestativ : Gå over, sjekke spikre og lignende

NB.: Sjekk regelverk for kontroll av lekeplasser

Generell beskjæring av busker og lignende

Sittebenk må festes bedre – kjøpe inn skruer

Nedkjøring ved garasje 47:

 Beskjæring og ryddig

Skråningen mot Fagabergveien ryddes.

Steiner ved øvre bom må fjernes. Beboer kontaktes

Strøkasser flyttes fra hus 31/32 og fra kommunal vei i syd:

Plasseres ved gangveien over lekeplassen-  en i overkant og en i nederkant – ved hus 18 og hus 38.

Stien mellom hus 31 og 32:

Skiferheller må rettes opp 

Trappen på fellesområdet mellom hus 7 og 8:

Luke og etterfylle grus

Stien mellom 14 og 15:

Fjerne spisse steiner, generell oppgradering.

Tverrstien:

Må oppgraderes noe, fjerne bringebærkratt og lignende, spesielt bak hus 14.

Gjerde ved øvre fotballbane fjernes.

Fjerne kondemnabel port ved øvre innkjøring

Bestille containere:

To containere for restavfall, sørge for at containerne for hageavfall er tomme pluss en ekstra for hageavfall ved hus 49.

Sende ut e-post + sette oppslag postkassene snarest.

Husk reminder.

Styret møter 1715 og fordeler ansvar seg i mellom.

Be velferdskomiteen ordne bevertning.

Thorbjørn

Thorbjørn

Karin

Karin

Jan Ove

Else

.Jostein kjøper grus

Else

Karin

Else

6

Gatelysmasten utenfor hus 43

Styret har mottatt henvendelse fra beboer om at lysmast utenfor hus 43 luter ut over veien.

Sjekke og vurdere oppfølging/løsning

Jan Ove

7

Oppmerking av garasjeplasser

Firma Pervaco har tilbud på merkeutstyr: Maskin gratis ved kjøp av to kartonger maling – beregnet for asfalt-  rekker til 100 garasjeplasser. Pris ca. kr. 10 000 inkl. moms

Undersøk sprøyte for oppmerking på vegg.

Sjekke leveringstid – arbeidet må utføres før kulda kommer.

Jan Ove og Jostein har erfaring og påtar seg arbeidet med oppmerking.

Garasjeansvarlige administrerer

Torbjørn

8

Postboks for huseierlaget.

Tidligere vedtatt at huseierlaget skal leie postboks på Kivi.

Følges opp

Else

9

Lekkasje i garasje 9.

Følge opp videre med thermografisk undersøkelse. Årsaken til fukt og lekkasje må avdekkes.

Sende e-post til vedkommende som har plassen og orientere om fremdriften.( Orientere om vask, spesielt av taket)

Else/Erik

Karin

10

Neste møte:

Mandag 21. oktober kl. 1800 – 2030 hos Karin.

Representant for velferdskomiteen innkalles.

Else