EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE

Tilstede:

Else, George, Jan Ove, Jostein, Erik og Karin.

Sted:

Hos Karin

Dato:

21.08.2013

Møte nr.

4

Referent:

Karin

Forfall:

Thorbjørn. I hans sted møtte vara Erik Hammer

Sendes:

Styrets medlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører.

 

SAK

NR:

SAKLISTE

ANSVAR:

1

Selvlukkende bommer.
I samråd med Plankomiteen er det valgt type og bommene er satt i bestilling. Plankomiteen følger opp.
Avtalt levering i slutten av august.
Viktig prinsipp ved valg av modell er at den som skal kjøre inn må fysisk gå ut av bilen for å åpne bommen.

 

2

Graving og utbedring. Molokker ved 49 og garasjene 49 og 47 og 48.

Arbeidet er i gang.
Molokken er på plass. Nedkjøringene til garasjene er gravd opp og utbedret. Arbeidet ble mer omfattende enn forutsatt. Drensrør var tette og måtte skiftes. Det var lagt isopor under grusen, som hadde trukket vann, måtte graves opp og kjøres bort.
Asfaltering er forventet å kunne skje i løpet av uke 35.

 

3.

Fartsdumper

Forskjellige løsninger har vært vurdert både av styret og Plankomiteen.  Løsningene som hittil har vært vurdert, vil kun møte problemet med kjørehastigheten i barmarksesongen. Etter en samlet vurdering er styret kommet frem til at den beste løsningen må være å bygge fartsdempere i grus. Det er behov for høvling og grusing av veiene innen feltet. Bygging/legging av fartsdumper bør skje i den sammenheng og utsettes derfor inntil videre.

 

4.

Gressklipping – Forsikring

Både utstyr og vedkommende som klipper er omfattet av Huseierlagets forsikring.
Kantklipperen er tung og uhåndterlig. Undersøke om det kan leveres ”skulderrem” til denne. Kjøpe i tilfelle inn.

Jostein

5.

Fartsdumper kommunal vei.
Georges har vært i kontakt med kommunen om dette, men har så langt ikke fått svar, annet enn at hullene i veien er utbedret.

Den kommunale veien syd for feltet raseres ved sterkt regnvær, uten at dette blir tatt tak i og utbedret på en tilfredsstillende måte.

Georges

6

Veier og stier innen feltet

Innhente tilbud på høvling, grusing og stikkrenner, sammen med anlegg av fartsdumper. Kostnaden vil avgjøre om arbeidet kan skje i denne perioden. Om ikke vil tilbudet danne grunnlag for innspill til neste års generalforsamling.

Utkast til kontrakt vedr. snøbrøyting innen feltet er på det nærmeste utarbeidet, vil bli forelagt styret til godkjenning før avtale for kommende sesong inngås.

Jan Ove og George

7

Nettsiden

Siden er åpnet igjen etter en lang periode med spamming. Siden er bygget noe om; samtidig som det er foretatt oppdateringer. Det ryddes videre på siden, bl.a. ved å fjerne ”boliger til salgs” og rydde i ”lenkene” som ligger der.

Karin

8

Trefelling.
Hus 38D:

Roten er fjernet, det er planert og sådd til. Beboer kontaktes på ny vedr. valg av busk/tre som erstatning for granen som er felt.

Kommunal skog ved rundkjøring:
Etter kontakt med kommunen, er huseierlaget bedt om å komme med forslag til uttynning/felling. Innkalle berørte beboere for gjennomgang og innspill.

Trebeltet mellom huseierlaget og borettslaget:
Etter gjentatte oppfordring til felling og henting av gratis vinterved, er responsen liten. En del trær er felt, mens en del gjenstår.
Pristilbud er innhentet og svar mottatt fra tre forskjellige virksomheter på felling, kvisting, rydding og bortkjøring. Rimeligste tilbud kr. 35 000 + moms.  Forespør Kløverbakken om interesse før endelig avtale inngås.  Rimeligste alternativ aksepteres.
Felling av trær ved garasje 10.
Plankomiteen har lagt frem forslag til hvilke trær som skal felles.
Forslaget er gjennomarbeidet og alle berørte parter har vært innkalt til befaring og fått anledning til å uttale seg.
Styret slutter seg til Plankomiteens forslag.


Jan Ove

Erik

Jostein

9

Lekkasje i garasje 9.
Det synes som det fortsatt er problemer knyttet til garasje 9. I 2011 ble det foretatt utbedringer av lekkasje i garasjen.
Daværende leder – Ståle Rorgemoen - kontaktes for en orientering om arbeidene som den gang ble utført og hvem som sto for dette.
Styrets medlemmer orienteres fortløpende.


Erik i samarbeid med garasjeansvarlige

10

Velferdskomiteen

Kontakte velferdskomiteens leder, be om at de utarbeider en skisse til retningslinjer/arbeidsoppgaver for komiteen.
Komiteens leder innkalles til neste styremøte

Else

10

Neste møte mandag 02. september kl. 1800