EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE

Tilstede:

Else, Jostein,  Jan Ove, Thorbjørn og Karin. I tillegg møtte 1. vara Erik Hammer, velferdskomiteens leder Jonas Bondesson og leder for Plankomiteen Håkon Bergseth

Sted:

Hos Else

Dato:

07. mai 2013

Møte nr.

1

Referent:

Karin

Forfall:

 

Sendes:

 

Styret, regnskapsfører, velferdsutvalgsleder

 

SAK

NR:

SAKLISTE

ANSVAR:

1

Vårdugnad 13. og 14. mai

 

Plankomiteèns leder gjennomgikk tiltak vedtatt på generalforsamlingen og som kan igangsettes i forbindelse med vårdugnaden.

Plankomiteèn tar ansvar for å lede deler av arbeidet

I tillegg skal ordinært vårdugnadsarbeid gjennomføres

Velferdskomiteen sørger for enkelt bevertning

 

Informasjon om dugnadsoppgaver og oppfordring til å delta sendes på e-post til beboerne, i tillegg til oppslag.
Minne samtidig om tidligere vedtak om ansvar for vedlikehold av tilstøtende gangveier og stier

 

Containere settes ut slik:

Restavfall: Ved hus 35, 10, 4 + nord/øst og sør/øst
Hageavfall: Ved hus 4, 10, store lekeplass, nord/øst og sør/øst

 

Lage plakater – laminere – hageavfall og restavfall
Påføre at privat restavfall ikke kan tømme i container før etter dugnadene.

 

Oppstilling over oppgaver og ansvarlige følger som vedlegg til protokollen

 

 

 

 

 

 

 

Jonas B.

 

Karin

 

 

 

 

Else

 

 

 

Karin

 

 

 

 

2

Nedkjøring til garasjeanlegg 47/ 48  og 49.

Huseierlaget har mottatt tilbud fra Brødrene Lund, Lillehammer. Totalpris inkl. moms kr. 136250,- frem til asfalten skal legges. Pris for asfalten ventes i morgen.
Er ”nett” inkludert?
Erik kontakter Ståle Rorgemo vedr. øvrige firma som kan tilby mulige løsninger og tilbud.

Samarbeider med Else om saken videre.

 

Informasjon om løsningen styret kommer frem til sammen med kostnadsoverslag sendes beboerne til orientering og uttalelse i samsvar med generalforsamlingens vedtak.

 

 

 

 

 

 

Erik og Else samarbeider om saken videre

.

Neste møte 29. mai kl. 1800 hos Else.